آموزش الکترونیک در دوره فرا نوگرایی (Post modern)
 خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني مقررات صادرات وواردات نيمسال دوم 92-1391 فراز 3

پرسش20-  موارد بركنار شده از ثبت سفارش و دريافت مجوز ورود از وزارت بازرگاني را شرح دهيد.

پاسخ20-

1- كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركت هاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستيكه در همين آيين نامه ميآيد و در حد مقرر در آنگمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

2-كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.

3- كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مينمايد.

4-كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميشود.

5- نمونههاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.  

6 - نمونه كالاهايي كه جهت عرضه در كليه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تخصصي وارد مي‌شوند.

كالاهاي اهدايي به شرط تجاري نبودن (جداي از كالاهاي اهدايي دولت ها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه در ايران) تنها از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. با اين حال  نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت ويژه با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت‌ كار و امور اجتماعي گزينش خواهد شد.

................................................

خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني مقررات صادرات وواردات نيمسال دوم 92-1391 فراز 3

پرسش21-فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات را شرح دهيد.

پاسخ21- وزارت بازرگاني مي تواند علاوه بر كالاهايي كه واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهاي توليدي و تجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگي وزارتخانه ذيربط، اقلام ديگري را به فهرست كالاهاي مذكوراضافه و به اطلاع عموم برساند.

رعايت شرايط ورود و كليه ضوابط نظير بهداشت انساني، نباتي و حيواني و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانين جاري كشور جهت واردات كالاهاي موضوع فهرست يادشده در اين ماده الزامي است.

واگذاري گواهي سپرده ارزي به ساير واردكنندگان، از طريق بازار بورس اوراق بهادار براي واردات اقلام يادشده در اين ماده بلامانع است.  ارز حاصل از صدور خدمات فني و مهندسي، هتلداري، خدمات تجاري، حمل و نقل ترانزيتي، خدمات انساني و درآمد كارگران و كاركنان ايراني خارج از كشور و ساير موارد خدماتي با تشخيص وزارت بازرگاني و با هماهنگي ساير دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقي مي‌گردد و كليه مزايا و مراحل تشويق پيش‌بيني‌شده  براي صادرات كالا  براي صادرات خدمات هم معتبرو لازم الاجراست.

واردات مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز واحدهاي توليدي در ازاي صدور محصولات توليدي خود بلامانع است. اين گونه واحدها مي‌توانند معادل ارزش كالاي وارده (برطبق برگ سبز‌گمركي) تعهدات ارزي مربوط را تسويه نمايند. در صورت بروز اختلاف بين متقاضي و گمركات كشور در زمينه توليدي بودن واحد صادراتي و كالاي  صادره  مرجع  تشخيص، وزارتخانه ذي ربط (صادر كننده مجوز فعاليت) خواهد بود.

تمام صادركنندگان خود و به شيوه مستقيم مجاز به واردات تمامي كالاهاي مجاز به ميزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتي مي‌باشند. در حال حاضر تمام كالاهاي موضوع جداول پيوست آيين نامه اجراي مقررات صادرات وواردات با رعايت شرايط ورود آنها در مقابل ارز حاصل از صادرات قابل ورود مي‌باشد.

................................................

پرسش22- شرايط ورود مسافران ايراني يا غير ايراني كه ازخارج كشور يا از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به كشور وارد مي‌شوند چگونه است.

پاسخ22- مسافران ايراني يا غير ايراني كه ازخارج كشور يا از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به كشور وارد مي‌شوند، افزون بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خودكه به شرط تجاري نبودن بودن از پرداخت حقوق‌ ورودي بخشوده است، مي‌توانند در سال يك بار‌كالا به ارزش بيشينه (80) دلار با بخشودگي از پرداخت حقوق ورودي ، و افزون برتراز ارزش پيش گفته را با پرداخت حقوق ورودي دوبرابر وارد و ترخيص نمايند،  مشروط بر اينكه كالاهاي مزبور از گونه كالاهاي ممنوع شرعي و  يا قانوني نبوده و جنبه تجاري نداشته باشند.

تشخيص مصاديق لوازم شخصي با گمرك ايران مي‌باشد. كالاهايي‌ كه  براساس فهرست كالاهاي همراه  مسافر وزارت‌بازرگاني  موضـوع تبصـره (1) مـاده (17) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخيص نباشند، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

................................................

پرسش23- شرايط كالاي همراه مسافر خروجي را شرح دهيد.

پاسخ23- مسافران خروجي خواه ايراني ايراني د يا خارجي مي‌توانند افزون بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آيين‌نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

خروج اشياء عتيقه و كتب خطي ممنوع است. هر مسافر مي‌تواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دست‌باف  در جمع به ميزان 12 متر مربع همراه خود از كشور خارج نمايد .  خارجياني كه به شيوه رسمي درايران بكار يا تحصيلات حوزوي يادانشگاهي اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي‌توانند لوازم منزل خود را دراندازه  متعارف بدون دريافت و ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

................................................

پرسش 24- ارسال نمونه كالا را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ24- ارسال كالا خواه ساخت داخل يا خارج به عنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه، يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع‌الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از گونه عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد، وزارت بازرگاني مي‌تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد.

................................................

پرسش25- شرايط برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و خارجي و ورود كالاهاي نمايشگاهي را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ25-

 الف-  برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور:

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از‌كشور و همچنيـن برگـزاري نمايشگـاه بين المللي در داخل كشور به منظور معرفي وعرضه محصولات و فرآورده‌هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

ب - ورود كالاهاي نمايشگاهي: 

1 - ورود موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين‌المللي داخلي با تأييد وزارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌هاي ذي‌ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي‌باشد.  

2 - وزارت بازرگاني مي‌تواند براي هر يك از‌كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي‌گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد.

..........................................

پرسش26- شرايط خروج كالاهاي نمايشگاهي به منظور عرضه در نمايشگاه هاي خارجي را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ26- كالاهايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي‌گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي‌باشند.

................................................

پرسش27- صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار، تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ27- صدور كتب و نشريات، فيلم و نوار كه نشروپخش آنها در كشور ممنوع نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ديگر آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي‌باشد.

................................................

پرسش28- صدور كالا از راه پست را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ28- جداي از كالاهايي ممنوع الصدورشرعي يا قانوني، ارسال كالا از راه پست با حفظ جنبه تجـاري نبودن كالا بدون دريافت كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ديگر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين راه به شيوه يك جريان تجاري در آيد وزارت‌بازرگاني مي‌تواند فهرست كالاهاي گفته شده را براي جلوگيري از خروج آنها به‌گمرك اعلام نمايد. تراز ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از راه پست بيشينه(حداكثر) 80 دلار براي هر نفر مي باشد.

................................................

پرسش29- ورود كالا از راه پست را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ29- ترخيص كالاهايي كه از راه پست وارد مي‌شود جداي از (بجز) اقلامي كه ورود آنها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط برآنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش بيشينه (حداكثر) پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق ورودي ، بدون دريافت كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در  صورتي كه ورود كالا از اين راه به شيوه يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.ورود‌كالاهاي موضوع ماده (38) (بدون انتقال ارز) از راه پست نيز امكان پذير مي‌باشد. 

................................................

پرسش30- واردات قطعي كالا به شيوه بدون انتقال(free of charge)  ارز را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ30- بدون انتقال ارز شيوه ويژه اي از خريد و روش پرداخت در بازرگاني بين المللي است كه بر پايه آن بانك مركزي هر كشور هيچگونه تعهدي در برابر پرداخت ارز به بهره بردار (فروشنده / beneficiary)ندارد.شرايط ورود كالا به شيوه بدون انتقال ارز چنين است:

  قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي  همچنين نمونه دارو (فراورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته‌بندي آن، تجهيزات و ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاه هاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام واحد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است.

2- در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران وموافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

كسري محتويات محموله‌هاي (CKD) كارخانجات مونتاژكه پس ازترخيص كالا از گمرك معلوم مي‌گردد، تنها با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط وموافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهدبود. اقلام وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود فاقد‌كيفيت مورد سفارش بوده، با تأييد وزارتخانه توليدي ذي ربط و تأييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است.

3- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.

4- كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه، CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسنـاد مربـوط به حمـل كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني وبدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين نامه قابل ترخيص مي‌باشد.

5- كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط  و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

6- ورود و ترخيص موقت يا قطعـي كتـب و نشريـات,CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و سايـر محصـولات صنعت چاپ، تكثـير و كپي برداري در زمينه‌هاي علمي و فني مشروط بر آنكه از نوع ممنوع شرعي يا قانوني نباشد، با موافقت وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارايه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است. 

7 - اجزا، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي‌گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي ربط و موافقت وزارت‌بازرگاني قابل ترخيص خواهد‌بود.

8- اجزا، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي‌هاي مجاز، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص مي‌باشد.

9ـ ورود و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدون ارائه هرگونه مجوز ديگري مجاز است. 

|+| نوشته شده توسط خانی چهری محمد M.khanichehri در شنبه بیست و هشتم بهمن 1391  |
 

 

 

 

خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني مقررات صادرات وواردات نيمسال دوم 92-1391 فراز 4

پرسش30- واردات قطعي كالا به شيوه بدون انتقال(free of charge)  ارز را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ30- بدون انتقال ارز شيوه ويژه اي از خريد و روش پرداخت در بازرگاني بين المللي است كه بر پايه آن بانك مركزي هر كشور هيچگونه تعهدي در برابر پرداخت ارز به بهره بردار (فروشنده / beneficiary)ندارد.شرايط ورود كالا به شيوه بدون انتقال ارز چنين است:

  قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي  همچنين نمونه دارو (فراورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته‌بندي آن، تجهيزات و ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاه هاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام واحد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است.

2- در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران وموافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

كسري محتويات محموله‌هاي (CKD) كارخانجات مونتاژكه پس ازترخيص كالا از گمرك معلوم مي‌گردد، تنها با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط وموافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهدبود. اقلام وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود فاقد‌كيفيت مورد سفارش بوده، با تأييد وزارتخانه توليدي ذي ربط و تأييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است.

3- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.

4- كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه، CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسنـاد مربـوط به حمـل كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني وبدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين نامه قابل ترخيص مي‌باشد.

5- كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط  و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

6- ورود و ترخيص موقت يا قطعـي كتـب و نشريـات,CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و سايـر محصـولات صنعت چاپ، تكثـير و كپي برداري در زمينه‌هاي علمي و فني مشروط بر آنكه از نوع ممنوع شرعي يا قانوني نباشد، با موافقت وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارايه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است. 

7 - اجزا، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي‌گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي ربط و موافقت وزارت‌بازرگاني قابل ترخيص خواهد‌بود.

8- اجزا، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي‌هاي مجاز، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص مي‌باشد.

9ـ ورود و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدون ارائه هرگونه مجوز ديگري مجاز است.

................................................

پرسش31- مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و بيشينه مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ31-  مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام مي‌شود.  مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد گرديد. مهلت‌هاي گفته شده كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي‌گردد براي تمام سازمان هاي در ارتباط الزامياست. موارد ويژه با توافق طرفين انجام خواهد شد.

تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آنها ممنوع مي‌گردد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند منوط به موافقت وزارت‌بازرگاني است.  بيشينه مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود.

................................................

پرسش32- شرايط ورود كالا به صورت تجاري را در سامانه بانكي كشور و موارد بركنار(مستثني) شده را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ32- ورود كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي‌باشد، بااين حال موارد زير مشمول مقررات اين ماده نمي‌باشد:

1- كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز .

2-  كالاهاي قابل ورود از راه بازارچه‌هاي مرزي كه در چارچوب  مصوبات  مربوط  اقدام  مي شود.

3-  كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركت هاي تعاوني آنها، پيله‌وران، ملوانان، كاركنان شناورها، كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور بر پايه فهرست مقرر آيين‌نامه و در اندازه مقرر در آن.

4-  ديگر  موارد مستند به قوانين و مقررات(براي نمونه . واردات در برابر صادرات).

................................................

پرسش33- چگونگي ورود كالاي كاركرده (دست دوم / مستعمل/  used / second hand) را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ33-

1-  ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آيين‌نامه اجرايي آن امكان‌پذير مي‌باشد.

2- ورود تجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تأييد وزارتخانه توليدي ذيربط مي‌باشد.

3- در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آيين نامه است. 

تبصره- گمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده، به استثناي ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد وارده از محل سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي به تأييد سازمان سرمايه‌گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه قيمت‌گذاري نمايد. با اين حال قيمت‌گذاري كالاهاي مستعمل بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه به موجب رأي هيأت عمومي عدالت اداري ابطال شده است.

................................................

پرسش34- شرايط مجاز شدن ورود‌كالاهايي‌كه براساس مصوبات هيأت وزيران ممنوع اعلام‌گرديده را بر پايه مقررات صادرات وواردات شرح دهيد.

پاسخ34-

1- مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني مورد نياز صنايع كشور كه به نام واحدهاي توليدي وارد مي‌شود به شرط آنكه از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود، با تقاضاي وزارتخانه ذي ربط و تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه مجاز است .

2- كالاهاي مورد نياز مبرم وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) آيين نامه اجرايي  مقررات صادرات و واردات مجاز است.

3- كالاهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي خارج از كشور كه تعطيل مي‌شوند، در صورتي‌كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كميسيون موضوع ماده (1) آيين نامه اجرايي  مقررات صادرات و واردات مجاز است.

4-كالاهاي نمونه مورد نياز واحدهاي توليدي و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه نمونه تلقي شود با تشخيص گمرك ايران مجاز است.

5ـ قسمت ها و متفرعات كالاهاي قابل ورود كه به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندي شده‌اند، مشروط براين كه قسمت ها يا قطعات ممنوع گفته شده همراه كالاي اصلي، مساوي يا متناسب با تعداد كالاي وارده باشد مجاز است  در مورد واحدهاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذيربط مجاز است.

6ـ مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي پيمانكاران وزارتخانه‌ها و سازمان هاي دولتي، متناسب با ميزان مصرف آنها، با تشخيص گمرك ايران مجاز است.

................................................

پرسش35- روش هاي پرداخت بر اساس درجه اطمينان را نام ببرید .

پاسخ 35- حساب باز تجاري (Open Account Trade ) ،  پيش پرداخت (Advance PaymentFull) ، وصولي ها ( Collection)، اعتبارات اسنادي (Documentary credit ) ، ضمانت نامه پرداخت (Payment bail-bond) ، اعتبار ضمانتي ( Standby credit ) .

................................................

پرسش 36- حساب باز تجاري را شرح دهيد.

پاسخ 36- روش حساب باز تجاري ساده ترين گونه داد وستد بازرگاني جهاني است كه درجه خطر‌پذيري آن براي فروشنده بسيار است  هرچند شرايط معامله به سود خريدار مي باشد . در اين شيوه تشريفات اداري در تراز پاييني جاي دارد . اين شيوه در ايران به روش اماني ( Trust procedure ) نيز نامبردار است .

فروشنده بر اساس اطمينان و اعتماد به خريدار، كالا و اسناد ترابري را ارسال مي دارد خريدار پس از ترخيص كالا از گمرك و فروش آن ، بهاي كالا را بر اساس شرايط پيمان به حساب بهره بردار (فروشنده / beneficiary) واريز مي نمايد. خطر(Risk) و خطرپذيري فروشنده در اين فراز بسيار بالااست زيرا اگر خريدار به هر دليل از دريافت و ترخيص كالا خوداري نمايد، كالاي وارده بايد با هزينه فروشنده برگشت داده شود وگرنه زير پوشش مقررات كالاي متروكه(Goods obsolete)  در خواهد آمد.

................................................

پرسش 37- وصولي های اسنادي(بروات اسنادی ) را شرح دهید  وگونه هاي آن را تنها نام ببريد.

پاسخ 37- در اين شيوه كه روش براتي نیز ناميده مي شود ذينفع ( فروشنده)  كالا را بر اساس اطمينان و اعتماد به خريدار به پیوست اسناد ارسال مي دارد ، خريدار پس از دريافت اسناد و ترخيص كالا از گمرك بهاي آن را پس از فروش با سامانه بانكي ( حواله ) يا روش هاي ديگر براي فروشنده ارسال مي دارد . گونه هاي وصولي اسنادي(بروات اسنادی ):

1- وصولي ساده ( برات ساده ارزي ) : (Clean Bill of Exchange)  :

2- بروات وصولي اسنادي ( Documentary Collection)

3- تحويل اسناد در برابر پرداخت (D/P  )

4- تحويل اسناد در برابر قبولي ( D/A  )

................................................

پرسش38- ارسال اسناد به شيوه وصولي را شرح دهید 

پاسخ38- معني اصطلاح « ارسال اسناد به شيوه وصولي » اين است كه بانك معامله كننده هيچ گونه وجهي در برابر اسناد حمل داراي نواقص نمي پردازد و اسناد را به صورت وصولي با توافق فروشنده براي بانك گشايش كننده اعتبار ارسال مي دارد . بانك مزبور اسناد حمل را با ذكر نواقص موجود در آن به خريدار ابلاغ مي نمايد . در صورتي كه خريدار حاضر به قبول اسناد پرداخت وجه گرديد بانك ترتيب انتقال وجه اعتبار را به فروشنده از راه بانك واگذارنده اسناد خواهد داد . اسناد حمل زير پوشش اعتبار اسنادي در دو مورد ممكن است به صورت وصولي ارسال شود :

الف : اگر اسناد حمل ارائه شده به علت نا همساني (مغايرت) با شرايط اعتبار قابل پرداخت نباشد و فروشنده هم حاضر به تعهد يا ضمانت نامه در برابر دريافت وجه نباشد اسناد با موافقت وي به شيوه وصولي براي بانك باز كننده اعتبار ارسال مي شود . چنانچه فروشنده نتواند كالا را به هنگام حمل و اسناد حمل مربوطه را به هنگام به بانك ارائه كند و سررسيد اعتبار منقضي گردد از بانك معامله كننده تقاضا مي كند كه اسناد را به شيوه وصولي براي بانك باز كننده اعتبار ارسال دارند . پس از آنكه خريدار آنها را قبول كرده و بهاي آن را پرداخت بانك معامله كننده وجه را بپردازد .

ب : هر گاه مقدار كالاي ارسال شده يا وجه مورد مطالبه از سوي فروشنده بيش از مقدار و يا ميزان مقرر در اعتبار باشد ، در اين صورت براي مقدار كالاي اضافي كه حمل شده و يا مبلغ اضافي مورد مطالبه ، يك سياهه جداگانه با اسناد حمل به شيوه وصولي ارسال مي دارد.

................................................

پرسش 39-  شيوه اعتبار اسنادي را تعريف نموده و گونه هاي اعتباراسنادي را تنها نام ببريد.

پاسخ39- اعتبار اسنادي تعهد  يك بانك براي پرداخت مبلغ معين به فروشنده كالا يا خدمات است ، مشروط بر اين كه وي اسناد مقرر شده حاكي از ارسال كالا يا انجام خدمات را در مدت مقرر ارائه كند. اعتبار اسنادي به عنوان يك روش اعتباري  وسيله و تضمين پرداخت ابزار ضروري براي انجام تجارت جهاني است و كليه نيازهاي مربوط را تأمين مي كند مشروط بر اينكه شرايط مندرج روشن و واضح باشد .

گونه هاي اعتبار اسنادي : 1- اعتباراسنادي برگشت پذیرRevocable L/C    / 2- اعتبار اسنادي برگشت نا پذیر                    Irrevocable L/C  / 3-اعتبار اسنادي برگشت ناپذیر تأييد شده Irrevocable Confirmed L/ C .

................................................

پرسش40- اعتباراسنادي برگشت پذیرRevocable L/C    را شرح دهید  .

پاسخ 40- اعتباري است كه متقاضي اعتبار هر وقت حتي بدون اطلاع ذينفع مي تواند آن را باطل نموده و يا تغيير شرايط دهد . ولي قبل از دريافت اعلاميه بطلان يا تغيير شرايط توسط بانك ابلاغ كننده چنانچه اسنادي پرداخت و يا معامله شده باشد و يا بانك براتي را تحت اعتبار قبولي نوشته باشد حقوق بانك و ذينفع نسبت به آن مبلغ محفوظ و اعلاميه بطلان و يا تغيير شرايط نسبت به مانده اعتبار نافذ خواهد بود .  

|+| نوشته شده توسط خانی چهری محمد M.khanichehri در شنبه بیست و هشتم بهمن 1391  |
 خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني مقررات صادرات وواردات فراز پنجم نيمسال دوم 92-1391

 

 

پرسش40- اعتباراسنادي برگشت پذیرRevocable L/C    را شرح دهید  .

پاسخ 40- اعتباري است كه متقاضي اعتبار هر وقت حتي بدون اطلاع ذينفع مي تواند آن را باطل نموده و يا تغيير شرايط دهد . ولي قبل از دريافت اعلاميه بطلان يا تغيير شرايط توسط بانك ابلاغ كننده چنانچه اسنادي پرداخت و يا معامله شده باشد و يا بانك براتي را تحت اعتبار قبولي نوشته باشد حقوق بانك و ذينفع نسبت به آن مبلغ محفوظ و اعلاميه بطلان و يا تغيير شرايط نسبت به مانده اعتبار نافذ خواهد بود . 

................................................

پرسش 41- اعتبار اسنادي برگشت نا پذير Irrevocable L/C را شرح دهید  .

پاسخ 41- اين نوع اعتبار اسنادي در مبادلات بازرگاني بين المللي بيشترين كار برد را دارد . در اين نوع اعتبار ، پس از گشايش به هيچ وجه بدون موافقت ذينفع ( فروشنده ) اعتبار قابل ابطال يا تغيير شرايط نيست.  خريدار و بانك باز كننده در مقابل ذينفع مسئول و متعهد مي باشند ، مشروط بر اينكه اسناد طبق شرايط اعتبار تنظيم شده باشد.

اعتبار غير  قابل برگشت تعهد قطعي بانك گشاينده اعتبار است  مشروط بر اينكه اسناد مقرر به بانك تعيين شده و يا بانك گشاينده اعتبار ارائه شده و مواد و شرايط اعتبار رعايت شده باشد  در اين صورت بايد :

اگر موضوع اعتبار پرداخت ديداري است به محض رويت بپردازد/ اگر موضوع اعتبار پرداخت مدت دار است در تاريخ ( هاي ) مقرر كه طبق شرايط اعتبار قابل تشخيص است بپردازد .

تغيير شرايط يا ابطال يك جانبه مانند اعتبار برگشت پذير ، در اين نوع اعتبار ممكن نيست چون بر اساس اعتبار اسنادي ،  صرفا يك رابطه بدهي بين بانك باز كننده اعتبار و ذينفع اعتبار برقرار مي شود ، مقتضي است اعتبار مالي بانك مزبور و خطرات حكومتي كشور خريدار ( Sovereign Risk  ) مورد بررسي قرار گيرد .

................................................

پرسش 42- اعتبار اسنادي برگشت ناپذیر تأييد شده Irrevocable Confirmed L/ C را شرح دهید .

پاسخ 42- در اعتبار برگشت ناپذير تاييد شده ، ذينفع اعتبار از دو تعهد مطمئن و مستقل ( بانك گشايش كننده و بانك تاييد كننده سود مي برد .

.................................................

پرسش 43- واژه USANCE را تعریف نموده ،  اعتبار اسنادي مدت دار USANCE L/C را شرح دهید.

پاسخ43- يوزانس يعني معامله نسيه تضمين شده ، هزينه يوزانس (Usance rate) تقاوت قيمت نقدي cash)) و نسيه مي‌باشد يعني بهره اي افزون بر بهای کالا(ثمن كالا) بابت مهلت پرداخت وجه اعتبار كه از سوي خريدار علاوه برثمن مورد معامله در سررسيد به ذينفع پرداخت خواهد شد. سر رسيد و تمديد يوزانس : Usance : Maturity , Extension     به شيوه رايج 180 روزه و يك ساله (360 روز) مي‌باشد ولي مي‌توانددر فراز هاي  90 ، 120 و 150 روز نيز مقرر شود.

اعتبار اسنادي مدت دار USANCE L/C

اعتبار اسنادي مدت دار رويه‌اي است كه به موجب آن پرداخت وجه اعتبار در طي زمان و در سررسيد انجام مي‌گردد.

در اعتبار مــــدت‌دار صادركننده (Exporters) يا فوشنده (sellers)‌ يا ذينفع (Beneficiaries) يا بانك (صادركننده ، تائيد كننده ، خريدار يا بانك ديگري) برات(Draft) مدت داري بر اساس شرايط اعتبار به مدت 90 ، 120 ، 150 ، 180 يا 360 روز صادر مي‌كند. تاريخ پرداخت در اعتبار با شرايط قبولي ممكن است ، مثلاً 90 روز پس از تاريخ سياهه يا سند حمل (بارنامه) يا از تاريخ رسيدن كالا به مقصد (با تائيد اعلام وصول).

ذينفع پس از حمل كالا اسناد حمل را بانضمام برات مدت دار به بانك معامله كننده تسليم مي‌نمايـــــد. در صورتيـــــكه در شرايط اعتبار بانك گشايش كننده اعتبار ملزم به قبولي (Acceptance)‌ نويسي برات باشد، بانك ابلاغ كننده يا معامله كننده ، اسناد را با برات براي بانك بازكننده اعتبار ارسال و در شدول پيوست تصريح مي‌نمايد. ”ضمن تسليم اسناد حمل به خريدار ، برات را قبولي نوشته مرجوع دارد“ بانك بازكننده اعتبار پس از دريافت اسناد آن را بررسي و با شرايط مصرح در اعتبار مطابقت مي‌نمايد و سپس برات را قبولي نوشته و به بانك معامله كننده بازپس مي‌فرستد. بانك معامله كننده برات قبولي نوشته شده بانك را به ذينفع تسليم مي‌نمايد ، فروشنده در صورت نياز به پول ، برات قبولي نوشته شده (Banker's acceptance) را در بازار پولي يا بانك تنزيل مي‌كند، برات قبل از سررسيد توسط خريدار يا دارنده آن به بانك بازكننده مي‌رسد و پرداخت مي‌شود.

هم سنجی دو رويه اعتبار اسنادي مدت دار و بروات اسنادي مدت دار: اعتبار مدت دار از نظر تاثير آن بر ذينفع (فروشنده) تفاوت جزيي و در عين حال اصلي با برات مدت دار دارد ، اين نوع اعتبارات فاقد برات بوده و به محض ارائه اسناد منطبق با شرايط اعتبار ، بانك مجاز (بانك گشايش كننده يا تائيد كننده) تعهد نامه‌اي صادر مي‌كند و به موجب آن متعهد مي‌شود وجه اسناد را در سررسيد مقرر پرداخت خواهد نمود.

پرداخت مدت دار ممكن است تحت هر دو نوع اعتبار تائيد شده و تائيدنشده انجام شود. از نظر هزينه‌ها، پرداخت مدت دار ممكن است بيش از اعتبار در مقابل قبولي )با برات) مقرون به صرفه باشد ولي ضعف آن در مقايسه با اعتبار در مقابل قبولي اين است كه در اعتبار مدت دار به طور معمول مي‌توان مبلغي را به عنوان پيش پرداخت دريافت كرد. در حالي كه در اعتبار در مقابل قبولي ، امكانات متعددي براي تنزيل برات وجود دارد. اعتبار وعده‌دار مانند اعتبارات در مقابل قبولي و مدت دار ، براي خريدار ابزار تامين مالي بشمار مي‌آيند ، زيرا در خلال مهلت پرداخت وي مي‌تواند كالا را فروخته و با وجه آن مبلغ اعتبار را پرداخت كند. (نشريه يونيون بانك سويس : 17) در سال‌هاي 1368 تا 1373 بخش قابل ملاحظه‌اي از خريد و واردات قطعي كالا به كشور در قالب اعتبارات اسنادي يوزانس صورت پذيرفته است.

........................................

پرسش 44- رويه فاينانس وکاربرد آن را شرح دهید. فاينانسرها (Financiers) را تعریف نموده وکژ کارکرد های آنها را در فرایند بازرگانی خارجی کشور های توسعه نیافته تحلیل محتوی کنید.

پاسخ 44- فاينانسرها : (Financiers) . اين واژه در لغت به معني سرمايه دارو در عرف بازار جهاني به آژانس‌هاي پرقدرت مالي نظير بانك هاي تراز اول جهاني به ويژه بانكهاي (آمريكايي و ژاپني) اطلاق مي‌شود، آنها وارد داد و ستد تجاري مي‌گردند و وجه كالا را به فروشنده پرداخت نموده و در سر رسيد اصل و بهره‌ يوزانس را از خريدار مطالبه مي‌كنند. در اين حالت بهره‌يوزانس را ريسك كشور خريدار كالا در بازار جهاني ارز تعيين مي‌كند، ميزان بهره با موقعيت اقتصادي و سياست پـــــولي و ارزي كشور خريدار كالا رابطه وارون و با ميزان ريسك حكومتـــي (sovereign risk) رابطه مستقيم دارد ، هر اندازه قدرت اقتصادي ضعيف تر و ميزان ريسك حكومتي بالاتر باشد ، بهره يوزانس افزون تر مي‌گردد. ريسك ايران در سال‌هاي 1373 تا 1375 بيش از 20 درصد بوده يعني به هر واحد دلار كالا معادل بيست سنت بهره يوزانس تعلق گرفته و اينكه به علت عدم توانايي در پرداخت به موقع مجدداً اصل و فرع در چنبره يوزانس قرار مي‌گرفت. يعني كشورهاي سرمايه دار و متروپل هر روز غني تر و كلني‌ها و مستعمرات در سايه هر روز ضعيف تر و فقيرتر، مسئله ديگر كه مؤلف در كميته‌هاي فني و ارزش در زمان خدمت در گمركات شاهد بود. اختلاف ارزش كالا در معاملات يوزانس و ارزش معاملاتي و به ويژه يوزانس با واسطه‌هاي مالي (Financers) بود . دو قلم كالا مربوط به دو اعتبار هر دو كالا مثل ، مشابه، هم زمان و مطابق مفاد مدلول مواد 11 قانون امور گمركي و 121 آئين نامه اجرايي و حتي در بعضــــي موارد در حجم و شرايط خريد يكسان ، ولي با اختلاف فاحش ارزش (حداقل 10%)،   پرسش مطرح شده اين است . 

علت و دليل تفاوت ارزش چيست ؟

1.                    ذينفع در جهت اطمينان از دريافت وجه كالا تضمين لازم مي‌خواهد .

2.                    اعتبار اسنادي غير قابل برگشت تائيد شده مي‌تواند اين تضمين را به فروشنده بدهد.

3.                    اعتبار اسنادي يوزانس اعتبار مدت داري است كه در آن، كشيدن برات از سوي ذينفع به عهده بانك تامين كننده مالي يا بانك بازكننده اعتبار الزامي است.

4.                    در اعتبارات مدت دار (يوزانس) بهره وجود دارد كه بیشتر در شرايط خاص و بالا بودن ريسك كشور خريدار كالا فزوني مي يابد و در صورت تمديد مجدد اصل بدهي و بهره حاصله (اصل و فرع) متكاثر شده و در چنبره يوزانس قرار مي‌گيرد.

5.                    به علت افزايش نرخ تنزيل در بازارهاي سرمايه داري جهاني كه تعزيه گردانان آن همان آژانس هاي عظيم مالي يعني فاينانسرها (financers) هستند ، نرخ بهره اعتبارات يوزانس خارجي صادره ، گاه از مرز بيست 20% نيز گذر کرده است.

بروندادـ عوامل مصرح در مقدمات پيش گفته علت بالا رفتن قيمت تمام شده ، بيش بود ارزش، خروج ارز نامتعارف ، افزايش حقوق ورودي و سرانجام بالا رفتن قيمت تمام شده واحد كالا و تورم مي باشند.

پروسه (process) اعتبار اسنادي تحت رويه يوزانس (مدت دار) شبيه وصولي‌هاي اسنادي است با اين تفاوت كه در وصولي‌هاي اسنادي بانك وصول كننده اسناد هيچگونه تعهدي در قبال پرداخت (D/P) يا وجه نقد در برابر اسناد (CAD) يا تحويل اسناد در مقابل قبولي (D/A) ندارد. بلكه مي‌تواند تحت شرايط مصرح در مقررات متحدالشكل وصولي ها عمل نمايد. يعني بانك امين و واسطه بين خريدار و فروشنده است در حالي كه در يوزانس ، بانك گشايش كننده اعتبار تعهد پرداخت وجه آن را با بهره متعلقه بر عهده خواهد داشت، از مشخصـــــه‌هاي ديگـــــر يوزانس رويه اعتبارات اسنادي برگشت‌ناپذير تاييد شده است. در اين حــــالت فروشنـــده علاوه بر تعهد بانك گشايش كننده اعتبار ، تعهد بانك تائيد‌كننده (Confirming bank) را نيز در اختيار دارد.

.......................................

پرسش45- يوزانس داخلي  (‌Refinance)  وکاربرد آن را شرح دهید.

پاسخ 45- يوزانس داخلي نوعي اعتبار برگشت ناپذير تاييد شده است كه پرداخت وجه اعتبار با توجه به قرارداد بانك مركزي با فاينانسرهاي مشخص خارجي در سررسيد بر عهده بانك مركزي خواهد بود. علت اتخاذ چنين سياستي از سوي بانك مركزي نرخ بهره‌ بالاي يوزانس‌هاي خارجي به دليل فاينانسرها بود.

يوزانس داخلي معمولاً در خريدهاي استراتژيك و كالاهاي اساسي مانند گوشت قرمز ، روغن نباتي ، شير خشك شكر ، دارو ، مواد گندزدا و سموم دفع آفات نباتي (ن ك به فهرست كالاهاي اساسي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و ...) و در ميزان ، تناژ ، ارزش و حجم خريد بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد . بهره يوزانس داخلي معمولاً 10% درصد مي‌باشد ، بانك مركزي با واردكنندگاني كه خطوط اعتباري (Credit line) در اختيار آنها قرار مي‌دهد مانند اعتبارات نقدي رفتار كرده و فقط 10% مبلغ اعتبار بابت بهره  يوزانس از آنها مطالبه مي‌كند .بر این اساس ، خريدار ملزم به پرداخت پيش پرداخت در روز گشايش اعتبار طيق شرايط اعتبارات اسنادي نقدي مي‌باشد

.....................................

پرسش 46- واريز قطعي Conclusive settlement، را شرح دهید.

پاسخ 46- واريز اسناد عبارت است از پرداخت هم ارز ريالي بهاي كالا (ثمن مورد معامله ) و هزينه‌ها و كارمزد انجام خدمات بانكي بر اساس نرخ ارز مقرراز بابت گشايش اعتبار اسنادي ظهرنويسي شده بانك.

فرآيند محاسبه هم ارز ريالي ارزش اسناد رسيده بر اساس نرخ انتخابي ارز ، در روز صدور شدول (Schdule) كارگـــــزار: هم ارز ريالي بهاي اسناد رسيده بر اساس نوع مبناي مورد معامله در قرارداد مانند گــــــروه‌هاي EXW , FOB , C&F) C, F , E) و ساير رويه‌هاي مصرح در (Incoterms 2000) و نرخ انتظامي ارز مقرر محاسبه و عمليات حسابداري بابت بدهكار و بستانكار نمودن حساب‌هاي (انتظامي اسناد رسيده ، دهندگان اسناد رسيده ، اداره خارجه ، تعهد مشتريان، پيش پرداخت اعتبار اسنادي بدهي مشتريان بابت اعتبار پرداخت شده) و محاسبه كارمزد كارگزار و هزينه ارسال (پست و ...) از بابت ابلاغ ، پرداخت و ارسال بر اساس نرخ ارز در روز انجام اين خدمات و هزينه ديركرد واريز اسناد (از تاريخ پرداخت وجه اسناد به ذينفع و بدهكار نمودن حساب بانك بازكننده اعتبار تا تاريخ واريز قطعي) انجام مي‌گردد، در پايان از حاصل جمع هم ارز ريالي محاسبه شده و وجوه حاصل از عمليات حسابداري ، پيش پرداخت دريافتي احتمالي كسر و حساب متقاضي اعتبار معادل وجه بدست آمده بدهكار مي‌گردد.

نرخ خريد و فروش (Purchase and sale) ارز، روزانه توسط بانك مركزي اعلام مي‌گردد، نرخ تعهد مشتريان در اعتبار اسنادي باز شده به ريال و نرخ انتظامي اسناد رسيده ، توسط اداره خارجه و در ابتداي هر سال تعيين و به بانك‌ها (شعب) ابلاغ مي‌گردد اين نرخ تا پايان سال ملاك و مبناي محاسبه خواهد بود مگر آن كه از طريق اداره خارجه تغيير يابد.

.........................................

پرسش47- واريز موقت (Temporary or provisonal settlement ) را شرح دهيد.

پاسخ 47- واريز موقت عبارت است از ظهرنويسي مشروط رونوشت اسناد توسط بانك گشايش كننده اعتبار در مقابل اخذ سپرده به ميزان يكصد و ده درصد (110%) مبلغ سياهه و تعهد كتبي از متقاضي مبني بر ارائه وكالت بانك در مورد واريز قطعي اسناد به محض وصول از محل سپرده ماخوذه و قبول بي چون و چرا (غير مشروط) اسناد رسيده .

10% اضافي جهت پوشش هزينه‌هاي واريز قطعي و اخذ موافقت غير مشروط كارگزار و تائيد معامله اسناد و صدور اعلاميه فروش ارز و ساير هزينه‌هاي احتمالي مي‌باشد

علت اخذ تعهد بانك از متقاضي به دلايل زير قابل توجيه است :اصولاً كاربست واريز موقت به دليل نياز فوري خريدار به كالاي موجود در گمرك و نرسيدن اسناد حمل اصلي و نبود فرصت كافي تا رسيدن و وصول اصل اسناد و انجام تشريفات واريز قطعي است.

اسناد ارسالي از سوي كارگزار ممكن است :داراي نواقص باشد و وجه آن در قبال ضمانت نامه يا تعهد نامه پرداخت شده باشد / بيشتر از مبلغ مقرر در اعتبار صادر شده باشد./ بر پايه وصولي اسنادي (On collection basis) ارسال شده باشد.

اين فرض ممكن است كه در صورت مغايرت كالاي ارزيابي شده با اسناد واريز موقت در گمرك يا پس از ترخيص كالا ، متقاضي اعتبار (خريدار)، حاضر به قبولي يا پرداخت وجه اسناد نباشد.

برونداد : در صورت اخذ تعهد و وكالت از خريدار بانك مي‌تواند پس از رسيدگي اسناد با توجه به سپرده‌ ماخوذه نسبت به پرداخت ، قبولي و معامله اسناد پوشش مناسب را اتخاذ نمايد و از مسئوليت‌هاي احتمالي نيز مبري باشد

.......................................

پرسش 48- اعلاميه فروش ارز (Foreign exchange sale manifest or foreign exchange sale declaration) را شرح دهيد.

پاسخ 48- سندي است كه به موجب آن مراتب فروش ارز به ميزان مندرج و به شخص معين از بابت واردات كالا به اطلاع بانك مركزي مي‌رسد ، در ذيل اعلاميه ، خريدار ارز (واردكننده كالا) متعهد مي گردد ظرف مدت (3 ) ماه از تاريخ ظهرنويسي اسناد و صدور اعلاميه فروش ارز، كالاي موضوع اعلاميه را از گمرك ترخيص نموده و اسناد ورودي و پروانه گمركي ترخيص قطعي كالا را به اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي تسليم نمايد و در غير اين صورت ارز فروخته شده را از طريق يكي از بانك مجاز به حساب بانك مركزي ايران بفروشد. فرمت اعلاميه فروش ارز در نسخ به تعداد مقرر ، تكميل و چاپ مي‌شود ، نسخه اول كه تعهد نامه است با الصاق و ابطال تمبر به عنوان بانك مركزي ارسال ، نسخ دوم ، سوم وجهارم به متقاضي (مشتري) تسليم و دو نسخه ديگر به ترتيب در دفتر رونوشت و پرونده بايگاني مي‌گردد. يكي از نسخ مشتري (متقاضي) ، ويژه گمرك محل ترخيص كالا است ، در مواردي كه ورود كالا موكول به كسب محوزهاي قانوني و مقرراتي است ، (مانند گواهي وزارت بهداشت ، درمان ، آموزش پزشكي ، مجوز وزارت بازرگاني ) ، مجوز بايد قبل از گشايش اعتبار اخذ شده باشد . قيد و ثبت شماره و تاريخ مجوزها و شماره و مبلغ بيمه نامه در اعلاميه فروش ارز الزامي است.

در حــــال حاضـــر در اجراي مفاد مدلول ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و پیش از گشايش اعتبار انجام مي‌گيرد و بديهي است مجوزهاي مقرر ملحوظ خواهند شد.

........................................

پرسش 49- پشت نويسي و تسليم اسناد (Endorsement and presentation of documents) را شرح دهيد.

پاسخ 49- پس از انجام عمليات واريز . نسخ اصلي اسناد حمل و بيمه نامه به مهر بانك گشايش كننده اعتبار ممهور و شماره اعتبار اسنادي در تمامي نسخ قيد و به خريدار (متقاضي اعتبار) تسليم مي‌گردد.

صاحب كالا نسخه اصلي بارنامه مهر شده بانك را به موسسه حمل كننده كالا تسليم نموده و پس از تسويه كامل كرايه حمل ، حواله تحويل (Delivery order) را بانضمام تصوير بارنامه تاييد شده آن موسسه جهت تنظيم اظهارنامه و ترخيص كالا از گمرك دريافت مي‌دارد.

در پشت نسخه اصلي سياهه خريد مراتب وصول حق ثبت سفارش به ميزان مندرج (جهت تـــرخيص كالا از گمرك) و در پشت نسخه اصلي بارنامه دستور تحويل كالا به حواله كرد (متقاضي) ، (جهت اخذ حواله تحويل پس از تسويه كرايه حمل) طي دو فقره مهر مخصوص ممهور و توسط دارندگان امضاء مجاز بانك گشايش كننده امضاء مي‌شود.

...................................

پرسش 50- استرداد سپرده ثبت سفارش (Recovery of recommendation registration trust ) را شرح دهید.

پاسخ 50- سپرده ثبت سفارش( Registration of Order’s deposit): از كالاهاي وارداتي  مشمول رويه اعتبارات اسنادي و وصولي‌هاي اسنادي ، سپرده (وديعه) ثبت سفارش به ميزان مقرر دريافت مي‌گردد، كاهش يا افزايش سپرده با سياست‌هاي پولي و ارزي در امر واردات رابطه ای وارونه دارد . اگر هدف محدوديت واردات باشد ميزان سپرده و ثبت سفارش فزوني مي‌يابد و اگر منظور سياست درهاي باز و افزايش و تشويق واردات باشد ميزان سپرده كاهش مي‌يابد.

استرداد سپرده ثبت سفارش ، پس از ترخيص كالا از گمرك صاحب كالا يا نماينده قانوني وي پروانه ترخيص قطعي گمركي كالا را كه به دو مهر قابل توجه بانك و در خروج گمرك در متن و پشت پروانه توسط گمرك محل ترخيص كالا ممهور گرديده، به بانك گشايش كننده ارائه مي‌نمايد و سپرده ثبت سفارش طي مراحلي مسترد مي‌گردد.

 

 

منبع : خاني چهري محمد .مديريت صادرات وواردات بازرگاني بين المللي ويراست دوم . چاپ دوم ، تهران نشر وكيل 1391 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط خانی چهری محمد M.khanichehri در شنبه بیست و هشتم بهمن 1391  |
 خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني نيمسال دوم 92-1391 سازمان ووظايف گمرك ايران

 

 

خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني نيمسال دوم 92-1391 سازمان ووظايف گمرك ايران

 

پرسش هاي سازمان ووظايف گمرك ايران

 

 

پرسش 1- سازمان گمرك ايران را بر پايه ماده (3) قانون امورگمركي مصوب(1390) شرح دهيد .

..............................

پرسش2- سا ختار تشكيلات نوين گمرك ايران را كامل شرح دهيد.

..............................

پرسش3- سامانه مكانيزه (ASYCUDA) و اظهار نامه الكترونيكي (SAD) را در گمرك، گزيده شرح دهيد. .        

..............................

پرسش4- گردش كار تشريفات گمركي وترخيص كالا را از آغاز تا انجام شرح دهيد.     

..............................

پرسش5- تخلفات ناشي از اظهار خلاف در گمرك وجريمه هاي رايج آن را شرح دهيد.

..............................

پرسش 6 -  قاچاق گمركي را تعريف كنيد ،گونه هاي آن را نام ببريد وجريمه هاي رايج آن را بيان كنيد.

..............................

پرسش 7-  فرايند كاركرد وزارتخانه ، سازمان ها و بنگاه هاي درگير با ترابري ، تشريفات گمركي وترخيص كالا را گزيده شرح دهيد.

..............................

پرسش 8  - مدت توقف كالا در انبارها واماكن گمركي ، متروكه وكاركرد آن را شرح دهيد.

 

 

 

 

                                    

|+| نوشته شده توسط خانی چهری محمد M.khanichehri در شنبه بیست و هشتم بهمن 1391  |
 خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني سازمان ووظايف گمرك ايران نيمسال دوم 92-1391
خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني سازمان ووظايف گمرك ايران نيمسال دوم 92-1391    
پرسش هاي سازمان ووظايف گمرك ايران  
 پرسش1 – سازمان گمرك ايران را بر پايه ماده (3) قانون امورگمركي مصوب(1390) شرح دهيد
 پاسخ1- گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي ودارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور  دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي وساير قوانين ومقررات مربوط به صادرات و واردات وعبور (ترانزيت) كالا ووصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات هاي مربوطه والزامات فني و تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي  اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط وتقسيمات كشوري وماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري ، متناسب با حجم و نوع فعاليت ها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و مأموريت هاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك هاي اجرايي است. ...............................
 پرسش2 – وظايف و اختيارات گمرك ايران را بر پايه ماده (3) قانون امور گمركي مصوب(1390) شرح دهيد. پاسخ2-  الف- اعمال سياست هاي دولت در زمينه صادرات و واردات وعبور كالا ب- تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران پ- انجام تشريفات قانوني ترخيص وتحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي وبررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص ووصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي ت- كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور ث- اجراي قوانين ومقررات مرتبط با بازارچه هاي مرزي، مرز نشينان وپيله وران ج- اعمال مقررات گمركي در باره معافيت ها وممنوعيت ها در بخش هاي صادرات قطعي ، صادرات موقت ، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاه هاي آزاد، بسته ها وپيك هاي سياسي وپست بين الملل چ- اجراي قوانين ومقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه وضبطي ح- پيش بيني و فراهم نمودن زير ساخت هاي مورد نياز براي اجرا واستقرار سامانه ها ، رويه ها و روش هاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت هاي گمركي خ- جمع آوري ، تجربه وتحليل وانتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا د- بررسي وشناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي در جهت رفع آنها ذ- اظهار نظر در باره پيش نويس طرح ها ، لوايح، تصويبنامه هاي مرتبط با امورگمركي ر- اتخاذ روش هاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي وقضايي در رابطه با امورگمركي ز- آموزش كاركنان و نظارت وانجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف وتقصيرات اداري آنان ژ- بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت بر عمل كرد آنها و ساماندهي كمي وكيفي مبادي ورودي و خروجي س-رسيدگي وحل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في مابين گمرك وصاحب كالا برابر قوانين ومقررات مربوطه . ش- گسترش ارتباطات بين المللي، انعقاد تفاهم نامه و موافقتنامه هاي گمركي دو يا چند جانبه، عضويت وتعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد وهفتم (77) قانون اساسي وقوانين مربوطه ص- رعايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه ض- رعايت مفاد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غير حاكميتي گمركي به بخش هاي خصوصي و تعاوني ط- استفاده از فناوري هاي نوين وتجهيز اماكن گمركي به ابزار هاي پيشرفته جهت افزايش كارايي وبهبود انجام تشريفات گمركي ظ- تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري ، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا ع- تسهيل فرايند هاي گمركي با هدف توسعه گردشگري غ- انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون ويا ساير قوانين ومقررات.
 ...............................
 پرسش3– وظايف ومسئوليت هاي رييس كل گمرك ايران را برپايه ماده(4) قانون امور گمركي مصوب(1390) شرح دهيد.
 پاسخ3- رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرايي گمرك در چارچوب قوانين ومقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات وبودجه ، استخدام، عزل ونصب كارمندان، نقل وانتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم واعمال نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي ودارايي بر عهده دارد. همچنين وي همتراز مقام هاي موضوع بند(د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.
 ...............................
 پرسش4 – وظايف ومسئوليت هاي معاونان گمرك و كاركنان گمرك را برپايه ماده(4) قانون امور گمركي مصوب(1390) شرح دهيد.
 پاسخ4- معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي ودارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند. كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي باشند و با عنايت به ويژگي هاي خاص و اهميت ومسئوليت هاي مشاغل گمرك وتأثير آن بر وصول در آمد ها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور با ضريب (2/1) برخوردارند. گمرك مي تواند براي تأمين نيروي انساني واحد هاي اجرائي نسبت به جا به جايي نير وهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب وتخصص آنان براي تصدي پست هاي سازماني اقدام نمايد. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل در آمدهای حاصل از این قانون تأمین می گردد .
..............................
 پرسش5–  ساختار نوين سازماني گمرك ايران  (1391خ)  را شرح دهيد.
 پاسخ 5- ساختار نوين سازماني گمرك ايران  (1391خ)  چنين است : رئيس کل قائم مقام در امور اجرايي 1-كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي 2- دفتر حوزه ریاست كل وروابط عمومي : مدیر کل، اداره دبیرخانه، هسته گزینش(مدیر) 3- اداره کل حراست و امور انتظامی 4- دفتر فناوري اطلاعات وارتباطات 5- دفتر مديريت عملكرد وپاسخگويي به شكايات 6- معاونت توسعه ومديريت ومنابع 7- معاونت برنامه ريزي وامور بين الملل 8- معاونت فني وامورگمركي 9- معاونت حقوقي ونظارت الف- دفاتر واداره هاي زير ساختار معاونت توسعه ومديريت ومنابع : 1- دفتر نوسازي وتحول اداري، 2- اداره كل امورمالي وذيحسابي، 3- اداره كل امور اداري ورفاه، 4-اداره كل توسعه وتجهيز. ب- دفاتر واداره هاي زير ساختار معاونت برنامه ريزي وامور بين الملل: 1-دفتر برنامه ريزي وبهبود فرايند هاي گمركي، 2- دفتر مطالعات ، تحقيقات وظرفيت سازي، 3-دفتر همكاري هاي بين الملل، 4-دفتر مديريت اطلاعات گمركي. ج- دفاتر واداره هاي زير ساختار معاونت فني وامور گمركي: 1- مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه، 2-دفتر بررسي وتعيين تعرفه، 3-دفتر بررسي وتعيين ارزش ، 4- دفتر صادرات. د-دفاتر واداره هاي زير ساختار معاونت حقوقي ونظارت : 1- مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته، 2-دفترحقوقي، 3-دفتر نظارت بر ترانزيت، 4-دفتر بازبيني وحسابرسي.
 ...............................
 پرسش6- سا ختار تشكيلاتي پيشين گمرك ايران درچه سال وبر پايه كدام قانون بازنگري شده.
 پاسخ6- ساختار پيشين گمرك ايران بر پايه ماده ( 4) قانون تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي و با به كارگيري سياست كوچك سازي (contraction/ انقباضي )و همسازي (adjustment / تعديل ) نسبت نيروهاي خدماتي و پشتيباني به نيروهاي در گير (involve) با وظايف اصلي سازمان، بيشينه با نسبت 1 به 3 گزينش شده است . براين اساس ستاد مركزي گمرك در ارديبهشت ماه سال 78 بازنگري شده و تشكيلات سازماني مناطق گمركي و گمركات اجرايي نيز در خرداد 79 به تصويب نهايي سازمان امور اداري و استخدامي رسيده است، در حال حاضر در ساختار نوين گمرك ايران دگرگوني هايي ديده مي شود.
 ...............................
 پرسش7– دسته بندي گمركات كشور را بر پايه گزارش عمل كرد (1381 گمرك ايران)، شرح دهيد .
 پاسخ7- گمركات اجرايي كشور از كه دير ياز بر پايه دسته بندي هاي زيست بوم (جغرافيايي) كشور در مراكز استان ها. شهرستان ها و مناطق مرزي پياده سازي شده اند ، زير پوشش مناطق گمركي هستند. با اين حال گمركات جايگزين در تهران زير پوشش ستاد مركزي گمرك ايران هستند.وظايف گمركات اجرايي بدرستي همان وظايف اصلي سازمان گمرك ايران است ، با اين حال ساختار تشكيلاتي بر پايه ويژگي ها ، تراز كوشش ها وكنش ها به چهار گروه كلي دسته بندي مي شوند: 1– گمركات پركاركرد در تراز مدير كل گمرك همچون گمركات:  فرودگاه امام ، مهرآباد، غرب تهران(صادرات) ، شهريار(واردات)، جنوب تهران (امور قضايي/ قاچاق وتخلفات گمركي) ، گمرك بازرگان(گذر داخلي و خارجي )، بندر امام خميني، گمرك رجايي، بوشهر ، كرمانشاه وديگر. 2- گمركات ميان كاركرد در تراز مدير و سرپرست همچون گمركات:  باهنر، گناوه، اينچه برون، همدان، اراك ، دوغارون، سرخس و ديگر. 3- گمركات كم كاركرد خودايستا در تراز رييس گمرك همچون گمركات:  سمنان، نوردوز، ايلام، شهركرد و ديگر. 4- دفاتر گمركي زير پوشش گمركات پيش گفته كه در فرايند هاي ويژه گمركي همچون مبادلات مرزي، ترخيص كالاهاي بنگاه هاي صنعتي و توليدي(گمركات: كرج، ذوب آهن اصفهان، كشتي سازي خليج پارس وديگر) ، گذار مسافران مرزي، قاچاق گمركي، پيله وري ، بازارچه هاي مرزي، كابوتاژ وديگر، داراي كاركرد هستند.
 ...............................
 پرسش 8- ساختار تشكيلاتي پيشين گمرك ايران را بر پايه گزارش عمل كرد (1381 گمرك ايران)، شرح دهيد. پاسخ8-  رييس كل ، حوزه رياست كل حوزه رياست كل داراي هفت بخش است : 1- دفتر رياست كل،  2 - كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، 3- اداره كل حراست و امور انتظامي، 4 - اداره كل بازرسي، 5 - هسته گزينش، 6- دفتر همكاري هاي بين الملل و روابط عمومي، 7- دفتر هماهنگي استان ها. حوزه معاونت اداري و مالي يگان هاي زير ساختار حوزه معاونت اداري و مالي چنين است: 1- اداره ارزشيابي، 2- اداره كل امور اداري، 3- اداره كل خدمات و تداركات، 4- دفتر تشكيلات و بودجه، 5- دفتر ساختمان و طرح هاي عمراني. حوزه معاونت طرح و برنامه يگان هاي زير ساختار حوزه معاونت طرح و برنامه چنين است: 1- دفتر آمار و خدمات ماشيني 2- دفتر آموزش و تحقيقات 3-دفتر برنامه ريزي و بهبود سيستم هاي گمركي 4- پروژه ملي آسيكودا ( طرح نگار) حوزه معاونت امور گمركي يگان هاي زير ساختار حوزه معاونت امور گمركي چنين است: 1- اداره كل تعيين ارزش 2- ادراه كل تعيين تعرفه 3- دفتر واردات 4- دفتر صادرات حوزه معاونت حقوقي يگان هاي زير ساختار حوزه معاونت حقوقي چنين است: 1- دفتر حقوقي و قضايي 2- اداره كل بازبيني 3- اداره كل نظارت بر ترانزيت  ...............................
 پرسش9– رسيدگي به ارزش كالاهاي وارداتي در گمرك را بر پايه گزارش عمل كرد (1381 گمرك ايران) گزيده شرح دهيد.
 پاسخ9- 1- گرد آوري افزون بر يكصد وسي وپنج هزار (135000) نگارش ثبت شده (record) داده هاي الكترونيكي ارزش كالا و آمايش لوح فشرده (CD) براي يكسان سازي ارزش گذاري (valuation)در تراز گمركات كشور. 2- بر پايي شوراي مشترك گمرك و وزارت صنايع براي بررسي و دگر سازي  ارزش كالاهاي مشمول قانون خودرو و رده بندي ماشين ابزار كاركرده (مستعمل/  second hand) وارده از آسياي ميانه 3- بر پايي نشست هاي گفتمان (seminar) ارزشي با هم انديشي سرپرستان ارزش گمركات سراسر كشور در زمينه بررسي چالش هاي ارزش گمركات اجرايي در كشور، سازمان جهاني گمرك(WCO) و كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه . 4- مكانيزه كردن سامانه ارزش گذاري گمركات اجرايي و آراستن آنها به برنامه (File Transfer Protocol: FTP) . 5- آمايش دفترچه ارزش گذاري كالاهاي همراه مسافر.
 ............................... پ
رسش 10– رسيدگي به تعرفه شناسي كالاهاي وارداتي در گمرك را بر پايه گزارش عمل كرد (1381 گمرك ايران) گزيده شرح دهيد.
 پاسخ10- 1- تدوين آراء كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر به صورت مجموعه سه ماهه در تراز ( 11 ) جلد تا سال (1381) و ابلاغ به گمركات اجرايي. 2- آمايش و فرافرست پژوهش نامه (bulletin)  كالاهاي بورسي مورد نياز گمركات كشور همچون فلزات راهبردي (فولاد، آلومنيوم، مس وديگر).  3- بر پايي نشست هاي گفتمان (seminar) تعرفه با هم انديشي مديران، سرپرستان و كارشناسان اداره تعيين تعرفه گمركات، در زمينه بررسي چالش هاي تعرفه اي در كشور، سازمان جهاني گمرك(WCO) و كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه .
 ...............................
 پرسش 11– رسيدگي به رويه گذر خارجي (External Transit)در گمرك را بر پايه گزارش عمل كرد (1381 گمرك ايران) گزيده شرح دهيد.
 پاسخ11- 1- برپايي ستاد شتاب گذر خارجي ، بررسي و كارشناسي سامانه بيمه ، آسيب شناسي وساماندهي چالش هاي قاچاق مواد سوختي گذر خارجي، پي گيري رديف هاي مرزي اعلام وصول نشده گمركات. 2- مكانيزه كردن رويه ترانزيتي تير (TIR) با همكاري سامانه(ASYCUDA) ، امكان سنجي مكانيزه ساختن چگونگي اعلام شركت هاي بين المللي مجاز به  كاركرد ترانزيت، بستن پيمان با صاحبان انبارهاي ترانزيتي و مخازن سوخت در چارچوب مقررات گمركي. 3- اماد وابلاغ بخشنامه رويه هاي گذر كاميون هاي ترانزيتي و چگونگي دريافت ، ثبت و نگهداري اسناد وابسته ، گسترش گمركات مجاز به كاركرد رويه گذر خارجي و كنوانسيون هاي تير (TIR) و، ورود موقت (ATA) وكاربستي ساختن رويه گذر خارجي در مناطق ويژه اقتصادي، اماد وراه اندازي سامانه رايانه اي به گزيني مسير ترانزيتي همراه با بروشور داده هاي مورد نياز (پارسي / انگليسي / روسي ) براي رانندگان كاميون هاي ترانزيتي.
 ...............................
 پرسش 12– سامانه هاي مكانيزه ونرم افزاري در گمرك را بر پايه گزارش عمل كرد (1381 گمرك ايران) گزيده شرح دهيد.
 پاسخ12- 1- پياده سازي سامانه مكانيزه (ASYCUDA) و اظهار نامه الكترونيكي (SAD) در گمركات كشور به ويژه در دايره احراز هويت ، سرويس ارزيابي ، بازبيني ودايره متروكه، دايره  گذر خارجي وكارنه تير (TIR) ، پياده سازي سامانه مكانيزه در اداره كل بازبيني، و دفتر همكاري هاي بين الملل، دفتر آمار و خدمات ماشيني. 2- طراحي و آمايش نقشه الكترونيكي مسيرهاي ترانزيتي و راه اندازي سامانه رديابي (GPS) كالاهاي ترانزيتي در اداره كل ترانزيت براي رديابي و رسد كالاهاي گذر خارجي در برخي از گمركات اجرايي، دريافت و فرافرست داده ها در سامانه گذر خارجي (Safe TIR). پياده سازي سامانه  (File Transfer Protocol: FTP) در برخي گمركات اجرايي. راه اندازي شبكه سامانه ورود موقت كالا در دفتر صادرات. 3- راه اندازي شبكه قضايي (Star ) دربرخي از گمركات ، راه اندازي شبكه و سرورهاي(Linux)، و(win 2000) براي آموزش پرتوهاي (X) و(Gamma) . 4- گرد آوري آوري پرونده هاي بانك داده ها براي واكاوي و تحليل محتواي گزارش هاي آماري از چگونگي پرونده هاي قاچاق، قضايي، گذر خارجي ، ارزش،  آمار ماهانه و سالانه درآمد.
 ...............................
 پرسش 13- تاريخچه پياده سازي سامانه مكانيزه تشريفات گمركي وترخيص كالا (ASYCUDA Project) و ويژگي هاي ان را گزيده شرح دهيد. 
 پاسخ13- گمرك ايران با همكاري سازمان ملل United Nations Committee of Trade and Development : UNCTAD)  براي ساماندهي سامانه سنتي تشريفات ترخيص كالا، كاربست سامانه گمركي دادهاي رايانه‌اي نامبردار به  ( نگار) را در بخش صادرات از تاريخ (17/10/76) ودر بخش واردات از تاريخ (12/6/77)در دستور كار خويش جاي داد . ويژگي ها: برچيدن دفتر هاي كوتاژ و ژورنال و اختصاص شماره ثبت در فرآيند رايانه اي ، نظارت وبررسي مجوزهاي مورد نياز براي ترخيص كالا از راه به كارگيري نمايه هاي (كدهاي) وابسته، آسان سازي بدست دادن گزارش هاي آماري، اقتصادي، بازرگاني و گمركي در كوتاه‌ترين هنگام ممكن . صدور پروانه ترخيص كالا از راه رايانه. امكان پرداخت حقوق ورودي و هزينه هاي گمركي از راه سامانه الكترونيكي بانكي، امكان به گزيني  مسير (Selectivity / مسيرهاي سبز،‌ زرد، قرمز)، گزينش ارزياب و كارشناس با انگيزه دسته بندي و پخش درست اظهارنامه‌ها در بين آنها، شتاب مند ساختن فرايند تشريفات گمركي وترخيص كالا . ...............................
 پرسش 14 – ساختار اظهار نامه الكترونيك نامبردار به (Single administrative Document: SAD/ سند يگانه اداري) را در سامانه مكانيزه (ASYCUDA) شرح دهيد.
 پاسخ14- اين سند به چهار ناحيه(الف، ب ، ج، د) و 54 خانه براي وارد كردن داده هاي همگاني (مشخصات كلي كالا) ، وداده هاي قلم يا اقلام كالا (مشخصات خرد كالا ) دسته بندي شده ، هر ناحيه در بردارنده شماري خانه است. ناحيه الف: داده هاي گمركي ، ناحيه ب: شرح امور مالي وحسابداري ، ناحيه ج: امور ترانزيت (كه بتدريج در حال كاربستي  شدن است)، د:  رسيدگي هاي گمرك. نسخه نخست اظهارنامه براي يك قلم كالا است ، چنانچه كالا بيش از يك قلم باشد نسخه دوم با گنجايش دوقلم به كار مي رود. شيوه پركردن هر خانه اظهار نامه به دو گروه كلي (سامانه اي  وبي سامانه اي )دسته بندي مي شود. داده هاي(اطلاعات) سامانه اي (نامبردار به سيستمي) به شيوه مكانيزه از سوي گمرك وارد مي شود مانند شماره ثبت اظهارنامه ، شمار برگه ها ، و داده هاي بي سامانه اي(غير سيستمي) از سوي كاربر به شيوه اجباري (مانند گونه اظهارنامه) درج مي شود ، از سوي ديگر پركردن شماري از خانه هاي اظهارنامه اختياري است مانند شماره فهرست كل بار ، و يا ممنوعه يا بي كار كرد است مانند فهرست ها . داده هاي اجباري : داده هايي است كه درج آن ها در اظهارنامه الزامي است و بدون ورورد اين داده ها ، سامانه از ادامه عمليات باز مي ماند.مانند داده هاي اختياري : : داده هايي است كه درج آن ها در اظهارنامه اختياري است . مانند مشخصات گيرنده كالا كه در خانه شماره 8 اظهارنامه واردات اجباري و در اظهارنامه صادرات اختياري است. داده هاي بي كاركرد (ممنوعه، غير عملياتي) : در اين خانه ها نيازي به درج داده ها (اطلاعات) نمي باشد وسامانه بر روي آنها باز نمي ايستد.  با جابجايي اين خانه ها ، اظهارنامه وارداتي ، صادراتي و ديگر رويه هاي گمركي انجام مي شود.   داده ها به شيوه نمايه (كد) هاي  حرفي، حرفي - شماره اي و شماره اي شماره اي(عددي)  براساس جدول هاي مقرر منتشر شده از سوي كارگروه طرح(پروژه) آسيكودا (ASYCUDA :Automated system for customs data/ سامانه خودكار(ماشيني /مكانيزه) براي داده هاي گمركي )  در اظهانامه درج مي شود.
 ...............................
 پرسش15- شيوه « صادرات چمداني» به كشورهاي نوپاي ناوابسته وخودايستا (commonwealth) نامبردار به (CIS) را گزيده شرح دهيد.
 پاسخ 15- پس از فروپاشي اتحاد جماهير شورروي سوسياليستي، در سال 1991 سازمان بين المللي زير نام (CIS) با پيشنهاد شماري از كشورهاي نوپاي نا وابسته همچون روسيه ، بلاروس و اوكراين با انگيزه گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد در مينسك بلاروس پي ريزي شد ، سپس آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، ارمنستان، مولداوي، تاجيكستان، ازبكستان، گرجستان و تركمنستان بدان پيوستند.  افزون بر فرايند بازرگاني ايران با كشورهاي عضو (CIS) ، بازرگاني خرد ديگري بنام « بازرگاني چمداني » در گمركات مرزي شمال ، شمال خاوري و شمال باختر كشور از سوي مرزنشينان همسايه پياده سازي شد.  كاركرد« صادرات چمداني» در سال (1390) در گمركات آستارا، سرو، اينچه برون، بيله سوار، باجگيران، سرخس، لطف آباد، جلفا، پلدشت، نوردوز، منطقه ازاد بندر انزلي بر پايه دلار امريكا بنا به گزارش (گمرك ايران معاونت طرح و برنامه، دفتر آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات )، بدين شرح است: آستارا : 32,392,080 ، سرو: 12,601,900 ، اينچه برون: 5,612,769 ، بيله سوار : 5,306,710،باجگيران : 1,525,067،سرخس: 1,366,422،لطف آباد: 1,344,444، جلفا: 1,329,656، پلدشت: 949,000، نوردوز: 868,390 ، منطقه ازاد بندر انزلي: 322,877.
 ...............................
 پرسش 16– گردش كار تشريفات گمركي را در گمركات اجرايي شرح دهيد.
 پاسخ-  16- 1- تنظيم وگواهي (دستينه /امضاء) اظهارنامه دستي نمونه كاغذي (SAD) از سوي اظهاركننده. 2-چاپ  اظهارنامه نمونه كاغذي (SAD) 3- پيوست كردن اسناد  ومجوز هاي قانوني ومقرراتي بايسته به اظهارنامه چاپ شده و گواهي (دستينه /امضاء) دوباره ان آز سوي اظهاركننده. 4- ورود به دايره احراز هويت . اظهارنامه واسناد پيوست پس از دريافت از اظهار كننده در اين يگان برگ شماري لاك ومهرشده ودر اختيار كارشناسان وابسته نهاده مي شود. يگان احراز هويت در پايان دهه (1360)، بر پايه طرحي شتاب زده وكارشناسي نشده جايگزين يگان كارآمد قسمت فني گمرك (دايره بررسي اسناد ) مدلول ماده 102آئين نامه اجرائي (1351) گرديد ، در آن دوران حدود اختيارات ومسئوليت اين يگان در چارجوب شرح وظايف سازماني نوين تنها احراز هويت ومالكيت كالا و بررسي نرخ ارز بود ، با اين حال پس از چندي با بروز چالش وپي آمد هاي ناشي از برچيدن (دايره بررسي اسناد ) ، يگان نوين بيرون از شرح وظايف سازماني يادشده، بررسي اسناد وانجام وظايف يگان پيشين رادر دستور كارخويش نهاد. ساختار بررسي اسناد  چنين است: بررسي: مالكيت ، وكالت، اسناد خريد وترابري ، بيمه وبازرسي كالا، كارت بازرگاني ، پروانه حق العمل كاري (ترخيص كاري ) ، مجوزهاي قانوني  ومقرراتي، اعلاميه فروش ارز ، نرخ برابري ارز اعلام شده از سوي بانك مركزي در روز اظهار وديگر موارد مقرر. پس از بررسي ، گزينش  وانباشت (save) داده هاي درست ودريافت شماره الكترونيك نامبردار به « شماره ثبت اظهارنامه» ، ودريافت گونه مسير (سبز،زرد، قرمز) بر پايه سامانه مكانيزه به گزيني (selectivity) ، و گزينش نام ارزياب وكارشناس، از رايانه اظهارنامه از سوي سرپرست دايره احراز هويت مهر وامضاء شده ودر دسترس ارزياب وكارشناس نهاده مي شود . 5- وارسي و ارزيابي كالا . الف: وارسي (بازديد بيروني) كالا . در اين فراز كالا در انبار ، آشيانه (hangar : زيست بوم سرپوشيده بدون ديوار )، بارانداز (dock)، اسكله (/ quay)، محوطه (yard) وديگر اماكن گمركي، بازديد مي شود ، اين بازديد  برگرفته از بررسي: جاي نشستن كالا ، گونه بسته بندي[ صندوق : ساده/ مشبك ، عدل، بشكه،  جعبه  از فلز، پلاستيك، مقوا،  چوب وديگر] ، كارتن، پالت، ،حصير، زنبيل، كيسه، لفاف هاي پارچه اي  وكالاي بدون بسته بندي يا فله(bulk) ، كانتينر/ بارگنج: 20 ، 40 فوت وديگر] ، شمارگان ، نشانه(brand)  ، وزن  و حجم بسته ها  وهمسنجي آن با مندرجات فهرست كل بار (manifest) بارنامه (bill of lading) ، اظهارنامه همگاني(اجمالي / general declaration)، رسيدانبار(قبض انبار/ receipt forwarder certificate receipt : FCR/ warehouse) وديگر اسناد ترابري موردنياز است. و سپس ارزيابي آغاز مي شود. ارزيابي كالا دربردارنده كاربست هاي زيرين است: بازكردن شماري از بسته ها ، بررسي كالاي دررون بسته ها، شماره قطعه (part number) ، گونه (type) ، نمونه (model) ، نشان (brand/ mark) ، سال ساخت ، شمارگان ريز كالا ، نويا كاركرده بودن كالا، همسنجي شناسه هاي گمركي اظهار شده با شناسه هاي گزينش شده گمرك، توزين كالاي درون بسته ها در هنگام نياز ،نمونه برداري ومواردي از اين دست. ارزيابي كالا از ويژه ترين ، پيچيده ترين و پر مخاطره ترين فراز هاي تشريفات گمركي كالا است. روان شناختي حاكم بر كنش هاي نيت مند ارزياب به نمايندگي از سوي عامليت سازمان واظهار كننده( صاحب كالا، نماينده قانوني، نماينده ترابري ،كارگزار گمركي يا ترخيص كار وديگر) ساز وكار ويژه خود را دارد. از ديد ارزياب اظهار كننده فردي است كه هدفش ترخيص كالا به هر شكل ، در كمترين هنگام ممكن وكمينه اجراي مقررات با كمترين ميزان پرداخت حقوق ورودي وهزينه ها است، پس بايد با او با ديدي پر از گمانه زني نگريست وناهمساني ها را يافت، از سوي ديگر نام گمرك، واژگان كشف (detection) ، تخلف(delinquency)  ، قاچاق گمركي(customs smuggling/ contraband) ، جريمه (surcharge/ penalty) و بازداشت (ضبط/ توقيف /  custody) كالا   وديگرد پيگردهاي قانوني ومقرراتي را در نهاد كنشگران در گير با سازمان گمرك يادآوري مي كند. واژه كشف در گمرك پيشينه دراز وتاريخي دارد . اين واژه گاه در مورد  تخلفات مأموران گمرك نيز به كار رفته است. " گمرك شهرستان ها موظفند در صورت ارسال اظهار نامه ها واوراق به گمرك ايران ترتيب كار را طوري بدهند كه اسناد مزبور به موقع لازم رسيده وبراي كشف كسردريافتي هاي احتمالي  واقدام  به مطالبه آن و كشف تخلفات مأموران قبل از انقضاي 8ماه مهلت قانوني فرصت ومجال كافي باقي باشد. تبصره ....."( ماده 299: آئين نامه اجرايي مصوب 1351خ) 6-  آزمايشگاه،  ارزش سنجی(گذاري/ valuation) ، وديگر در اين فراز اظهارنامه وارسي وارزيابي شده و پشت نويسي شده از سوي ارزياب، نخست براي بررسي به آزمايشگاه استاندار وابسته به مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي كشور و ديگر سازمان ها قانوني ومقرراتي و بنگاه هاي وابسته به تشريفات گمركي بنا به نياز فرافرست شده و پس از بازگشت در دايره ارزش ، ارزش سنجي (ارزشگذاري ) مي شود. 7- دريافت شماره ارزيابي از سرپرست ارزيابي ، پرداخت حقوق ورودي وهزينه (و جريمه در صورت تخلف) و صدور پروانه گمركي. در اين فراز اظهار نامه برگشت داده شده ، از سوي ارزياب وكارشناس وابسته بررسي مي شود . در صورت درستي وهمساني اظهار با برداشت قانوني ومقرراتي گمرك، پس از دريافت شماره ارزيابي از سوي سرپرست ارزيابي و دريافت حقوق ورودي وهزينه هاي گمرگي ، و پروانه پويش (scan) و صادرشده از دايره صدور پروانه،  اظهارنامه وپروانه مهر وامضاء مي شود وپروانه صادرشده در برابر دريافت رسيد در دسترس اظهار كننده نهاده مي شود. هرگاه نادرستي و ناهمساني دراظهار كالا با برداشت قانوني ومقرراتي گمرك، منجر به بروز اختلاف ودريافت حقوق ورودي وهزينه هاي گمركي افزوده شود، در صورت پذيرش اظهار كننده، پس از دريافت شماره ارزيابي از سوي سرپرست ارزيابي و دريافت حقوق ورودي و هزينه ها وجريمه تخلف گمرگي ، و پروانه پويش (scan) و صادرشده از دايره صدور پروانه، اظهارنامه بازنگري شده وپروانه مهر وامضاء مي شود وپروانه صادرشده در برابر دريافت رسيد در دسترس اظهار كننده نهاده مي شود. 8- بارگيري وبرون رفت كالا از قلمرو گمركي برون رفت كالا از گمركات اجرائي از پر چالش ترين فراز ها در انجام شتابان تشريفات گمركي است . اين فرايند برگرفته از فراز هاي زيرين است: 8/1 – دريافت اجازه بارگيري از يگان در خروج گمرك . 8/2-  دريافت اجازه بارگيري  از انبار بر پايه پروانه گمركي صادره ، دريافت بيجك خروجي از دفتر كل انبار ها،  بارشماري كالا در انبار و بيرون شدن كالا. 8/3- بازديد يگان گمركي در خروج (بارشماري / توزين / ارزيابي گزيده) 8/4 – بازديد نگهباني (همسنجي شماره خودرو ، وديگر مشخصات بيجك خروجي گواهي شده درخروج گمرك با محموله ) 8/5- برون شد كالا از  قلمرو گمركي وترخيص قطعي كالا. اختيارات درب خروج گمرك در ارزيابي ومعاينه دوباره كالا، براساس تفويض اختيار رئيس گمرك موضوع ماده 119آئين نامه اجرائي (1351) است . رئيس گمرك حق دارد در هر مورد كه مقتضي بداند كالائي را كه ارزيابي آن انجام يافته است مورد بازديد قرارداده آن كالارا شخصاً يا به وسيله هر مأمور ديگري از مأموران اداره خود مجدداًارزيابي و معاينه نمايد".(ماده 119 آئين نامه اجرائي مصوب 1351) 9- بازبيني - اظهار نامه و پته گمركي وارداتي وصادراتي و ديگر اسناد وابسته به ترخيص كالا پس از صدور پروانه يا پته  گمركي به بايگاني  گمرك  صادر كننده پروانه يا پته ارسال وپس از فهرست برداري و بسته بندي پيش از سپري شدن هنگام شش ماه مدت قانوني دريافت كسردريافتي ويا استرداد اضافه پرداختي به دايره بازبيني همان گمرك وگاه به بازبيني گمرك ايران ، فرا فرست مي شود.(برگرفته از مواد 133تا 143 قانون امورگمركي مصوب 1390)  
...............................
 پرسش17- پايگاه مشاوران را در گمرك شرح دهيد.
 پاسخ 17– بر پايه يافته هاي تاريخي در راستاي سه دهه (70 ،80 ،90)، در نمودار سازماني گمرك ايران براي مشاوران پيرامون مديران رده نخست وميانه،  پايگاه سازماني مشخصي  ديده نشده . چنين انديشيده  مي شود اين سمت ها كه داراي كار كرد هاي گوناگوني هستند در سايه جاي داشته و داراي كنش هاي گوناگون هستند، برخي از اين مشاوران از كاركنان ارشد سازمان و نزديك به قلمروستاد مركزي هستند، با اين حال بسياراني از آنها از بيرون سازمان فراخوانده شده و بكارگمارده شده اند . بسياري از اين سرپرستان و مشاوران مأمور خدمت در گمرك، با دانش فني ويژه گمركي بيگانه اند . آن ها بيشتر در امور مديريت راهبردي به مديران ارشد سازمان ورئيس كل مشاوره مي دهند واز سازمان گمرك حقوق ومزاي وفرا شغل در يافت مي دارند .
 ...............................
 پرسش18- حوزه هاي نظارت هشت گانه گمركات را گزيده شرح دهيد .
 پاسخ 18-  1-  ستاد نظارت بر گمركات آذر بايجان شرقي 2- ستاد نظارت بر گمركات آذربايجان غربي 3- ستاد نظارت بر گمركات خراسان  4- ستاد نظارت بر گمركات خوزستان  5- ستاد نظارت بر گمركات سيستان وبلوچستان 6-ستاد نظارت بر گمركات هرمزگان 7-ستاد نظارت بر گمركات گيلان  8- ستاد نظارت بر گمركات بوشهر . با اين حال بر پايه طرح آمايش سرزميني  دگرگوني هايي در ساختار بندي پيش گفته كاربستي شده .  ...............................
 پرسش 19–مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي را گزيده شرح دهيد.
 پاسخ 19-  رسيدگي به اختلافات گمركي بر عهده دو شوراي رسيدگي به اختلافات  گمركي و  وشوراي بازنگري (تجديد نظر)است.وظيفه شوراي (كميسيون)رسيدگي به اختلافات گمركي داوري وصدور حكم در باره اختلاف هاي بر گرفته از رده بندي شناسه گمركي(تعرفه) كالا، ارزش گذاري  كالا ، جريمه ، جداي از موارد قاچاق گمركي ، قوه قهريه و مقررات گمركي است .  اين شورا داراي  چهار عضو اصلي و علي البدل از گمرك ايران، و پنج عضو اصلي و علي البدل از وزارت صنعت، معدن وتجارت، امور اقتصادي ودارايي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران واتاق تعاون است.  حكم اين شورا تا سقف پنجاه ميليون ريال قابل اجرا است وبيش از ان در صلاحيت شوراي بازنگري (تجديد نظر) است. شوراي بازنگري (تجديد نظر)داراي چهار عضو اصلي وعلي البدل از وزارت امور اقتصادي و دارائي، گمرك ايران، وزارت صنعت، معدن وتجارت، قوه قضائيه است. آراء صادره اين شورا قطعي و قابل اجرا است، هرچند  تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي قابل طرح در ديوان عدالت اداري است.(گزيده مواد 144تا 149قانون امورگمركي مصوب 1390) .
..............................
 پرسش20- حسابرسي پس از ترخيص را بر پايه ماده (143) قانون امور گمركي مصوب(1390) شرح دهيد. پاسخ20- گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن کالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود در باره ترخيص كالا یی كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تائيد و تشخيص گمرك ايران جريمه اي ازسي درصد (30% ) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد . دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل آيد نیست.    
 منبع : خاني چهري محمد . قانون امور گمركي مصوب 1390 تهران نشر وكيل 1391.
|+| نوشته شده توسط خانی چهری محمد M.khanichehri در شنبه بیست و هشتم بهمن 1391  |
 خانی چهری محمد مرکز آموزش اتاق بازرگانی اصول طبقه بندي كالا نیمسال دوم 91-92

 

 

خانی چهری محمد  مرکز آموزش اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن وکشاورزی

نیمسال دوم آموزشی 1391-92

پرسش  وپاسخ اصول طبقه بندي كالا در جدول نمانکلاتور سامانه هماهنگ شده (HS)

پاسخ درست را در نقطه چین جای دهید

1-  دستور های همگانی براي تفسير سامانه همآهنگ داراي ..... دستور براي رديف هاي اصلي ، .....  دستور براي جلدجعبه‌و محفظه ، و ..... دستور براي رديف هاي زیر شماره (فرعي) است.

.................................  

2- دستور های همگانی....... براي جلدجعبه‌و محفظه با كاربرد دراز مدت ودستور های همگانی.......   براي جلدجعبه‌و محفظه با كاربرد دگر باره (مكرر) است.

.................................  

3- كاربرد شمار « صفر» در نمانكلاتور(H.S) ، در مواردي است كه شماره هاي اصلي .... رقمي .......... باشد.

.................................  

4- كاربرد نماد يا شمار « صفر» در نمانكلاتور(H.S) ، در مواردي است كه شماره هاي فرعي ..... رقمي .......... باشد.

.................................  

5-  شناسه شمار « 9»  ومضرب هاي ويژه اي از آن همچون «90» در نمانكلاتور(H.S)  رديف هاي تعرفه ..... است.

.................................    

6- شماره 72299090 ، ساير مفتول ها از ساير فولادهاي ممزوج كه در شناسه هاي زير شماره اصلي چهار رقمي بيان نشده است بيانگر كاربرد كداميك از شمارها يا نماد هاي نمانكلاتور(H.S)  است.

.................................  

7- ملاك هاي طبقه بندي كالا در نظام همآهنگ شده (H.S)  عبارتند از  :

.................................  

8- ترتيب وتوالي رده بندي كالا در نمانكلاتور نظام همآهنگ شده (H.S) عبارتند از: 

.................................  

9- ترتيب وتوالي رده بندي كالا در نمانكلاتور نظام همآهنگ شده (H.S)  بر اساس كاربست كالا عبارتند از :

.................................  

10- دسته بندي يادداشت هاي قانوني نظام همآهنگ شده (H.S) را نام ببريد .

.................................  

11-  يادداشت « مشمول اين قسمت/فصل ... ، نمي شود» چگونه يادداشتي است؟

.................................  

12- يادداشت « مشمول اين قسمت/فصل ... ، مي شود» چگونه يادداشتي است؟

.................................  

13- بند ب يادداشت فصل 72 " ب- چدن اشپيگل (Spiegeleisen) عبارت است از آلياژهاي آهن كربن كه منگنز آن بر حسب وزن بيش از 6 درصد ولي بيشتر از 30 در صد نباشد واز لحاظ ساير مشخصات با تعريف يادداشت 1- الف بالا تطبيق كند" چگونه يادداشتي است؟

.................................  

14- بند 2 يادداشت هاي رديف فرعي فصل 29:" يادداشت 3 فصل 29 شامل رديف هاي فرعي اين فصل نمي گردد" چگونه يادداشتي است؟

.................................  

15- يادداشت شماره فرعي فصل 39 : «"  مواد پلاستيكي مشمول شماره هاي 3901 تا3914 شامل پليمرها ، پلي استال ها ، پلي اتر ها ، رزين هاي اپوكسيد، پلي كربنات ها ، رزين هاي الكيد، و ... است كه بر اساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901 تا 3913 به اشكال ابتدايي.  و پلاستي سايزر هاي392043 است." چگونه يادداشتي است؟

.................................  

16-  در جدول تعرفه نظام همآهنگ شده (H.S)اجزاء وقطعات ، به چند گروه عمده وبا چه نام دسته بندي  مي شوند؟

.................................  

17- دسته بندی و فرافرست اجزاء وقطعات مندرج در جدول تعرفه نظام همآهنگ شده (H.S)  چگونه است؟

.................................  

18- گزینه درست کدام است؟ تجهيزات استاندارد كه به صورت سوار شده ، نصب شده ، يا نصب نشده وارد مي شوند، به استناد کدام قاعده  در رديف شماره اصلي يا فرعي دستگاه  طبقه بندي مي شود.

الف-قاعده 2 الف          ب - قاعده 1            ج - قاعده 3ب                 د- قاعده 2 ب

.................................  

19- آيا در جدول تعرفه نظام همآهنگ شده (H.S)  يك شماره اصلي  يا رديف فرعي به اجزاء وقطعات اختصاص يافته است ؟

.................................  

20-  در باره اختصاص رديف فرعي به اجزاء وقطعات در جدول تعرفه نظام همآهنگ شده (H.S) يك نمونه بيان كنيد.

.................................  

21- در مورد شماره هايي كه رديف جداگانه براي ا جزاء وقطعات ندارند،ملاك رده بندي چگونه است؟

.................................  

22- در برخي شماره ها ي فرعي يك خطي  اجزاء وقطعات به روشني در كنار دستگاه مربوطه  قيد وطبقه بندي شده است، يك نمونه بيان كنيد.

.................................  

23- در برخي از شناسه ها(رديف ها ي تعرفه) يك شناسه خود ايستا (مستقل / مختار) براي طبقه بندي اجزاء وقطعات اختصاص يافته است ، يك نمونه بيان كنيد.

.................................  

24- مقررات ويژه طبقه بندي اجزاء وقطعات در نمانكلاتور(H.S) راشرح دهيد .

.................................  

25- يادداشت هاي مهم وويژه را در نمانكلاتور، نام ببريد.

.................................  

26- محصولات مخلوط كه به صورت فرآورده بوده و به همان صورت در يك يادداشت قسمت يا فصل يا در متن يك شماره توصيف شده باشند، بايد به موجب مقررات  كداميك از  قواعد تفسيري طبقه بندي شوند؟

.................................  

27- دليل باشندگي و توجیه منطقی يادداشت هاي قانوني فصل ها وقسمت ها چيست؟

الف- اعمال قواعد عمومي براي تفسير نظام همآهنگ شده است.   ب- كاستن سنگيني وتراكم بار متن شماره ها است ، بي آن كه به آنها آسيبي وارد آيد.   ج- اعمال مقررات رده بندي تعرفه اي است.    د- هم چون مندرجات زير فصل وقسمت مي باشند.

.................................  

28- كدام گزينه در باره دسته بندي يادداشت هاي قانوني درست نيست؟   الف-  يادداشت هاي توصيفي.   ب- يادداشت هاي سلبي .  ج- يادداشت هاي  شرطي .        د- يادداشت هاي  اثباتي.

.................................  

29- يادداشت قانوني فصل 72 : "چدن اشپيگل (Spiegeleisen)عبارت است از آلياژ‌هاي آهن كربن .....  "  در كدام دسته رده بندي مي شود؟

الف-  يادداشت هاي توصيفي   ب - يادداشت هاي سلبي ج- يادداشت هاي  شرطي   د- يادداشت هاي  اثباتي.

.................................  

30- در صورت بندي قاعده (1)  تفسيري كدام گزاره نا هماهنگ است ؟

الف- عناوين قسمت ها، فصل ها و بخش ها.     ب- مبناي قانوني طبقه بندي      ج- ياري گرفتن احتمالي از قواعدپسين.   د- قاعده (1) تنها براي آسان سازي ورود به جدول نمانكلاتور است .

.................................  

31- منظور از واژه « قانوناً» (legal purposes) در متن قاعده كلي تفسيري (1 ) چيست؟

الف- طبقه بندي در متن شماره‌ها و بر اساس يادداشتهاي مقدماتي قسمت ها و فصل ها الزام قانوني ندارد.

ب- طبقه بندي تنها براساس يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها الزام قانوني دارد.

ج- طبقه بندي در متن شماره‌ها و بر اساس يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها و فصل ها الزام قانوني دارد.

د- طبقه بندي تنها در متن شماره‌ها الزام قانوني دارد.

.................................  

32- گزينه درست را بر گزينيد: هر اشاره‌اي به يك شئي در شماره‌اي معين شامل اين شيئي مي‌شود ................ به شرط اين كه به همان حالت صفت وخاصيت  اساسي شيئي كامل يا تمام شده را داشته باشد.

الف- ولو بحالت غيركامل يا تمام نشده              ب- و لو بحالت كامل يا تمام نشده

ج- و لو بحالت غير كامل يا تمام شده                  د-و لو بحالت كامل يا تمام شده

.................................  

33- چهار پايه مهم قاعده 2 الف:( Incomplete/ Unfinished / Disassembled/ Unassembled) كدام اند؟

الف- اشياء كامل يا تمام شده/ اشياء عرضه شده به صورت پياده شده يا سوار نشده

ب- اشياء نا كامل يا تمام نشده/ اشياء عرضه شده به صورت پياده شده يا سوار نشده   

ج- اشياء كامل يا تمام نشده / اشياء عرضه شده به صورت پياده نشده يا سوار نشده

د- اشياء نا كامل يا تمام نشده/ اشياء عرضه شده به صورت پياده شده يا سوار شده

.................................  

34-گزينه نا درست را بر گزينيد . شرايط طرح نخستين اشياء (Blank) :

الف- به همان حالت مشخصات اساسي شئي كامل يا تمام شده را داشته باشد

ب- به همان صورت قابل استفاده مستقيم نباشد

ج- شكل يا طرح تقريبي قطعه يا شيئي تمام شده را داشته باشد.

د- در تمام موارد براي تكميل به صورت قطعه يا شيئ تمام شده مورد نظر قابل مصرف باشد.

.................................  

35- وسيله نقليه موتوري ، مجهز نشده به چرخ ها يا لاستيك ها وباتري.  به استناد كدام يك از قواعد عمومي تفسيري در رديف شناسه (تعرفه) وسايل نقليه كامل يا تمام شده رده مي شود.

الف- بخش اول قاعده عمومي تفسيري 2 الف.                        ب- بخش دوم قاعده عمومي تفسيري 2 الف.

ج- قاعده عمومي تفسيري 2 ب.                                            د- قاعده عمومي تفسيري 3 الف.

.................................  

36- واژگان كليدي: نا كامل( incomplete)  ، تمام نشده  (unfinished) ، مربوط به كداميك از قواعد عمومي تفسيري است.    الف- قاعده 3 الف  ب- قاعده 3 ج 

ج- قاعده 2 الف           د- قاعده 4

.................................  

37- كدام يك از اصطلاحات زير در ارتباط با قواعد تفسيري درست نيست؟

الف- مشخصات اساسي( (Essential character / قاعده 2الف.

 ب- پياده شده(Disassembled) ، سوار نشده (Unassembled) . قاعده 2 الف .

ج- مصنوعات مخلوط يا اشياء مركب (Composite) / قاعده2ب.

د- برتري شماره تعرفه مشخص‌تر بر شماره تعرفه عمومي‌تر قاعده 3 الف.

.................................  

38- گزينه درست رابرگزينيد. حوزه شمول قاعده 2 ب  :

الف- در ارتباط با مواد مخلوط با ساير مواد است.

ب- در ارتباط با مواد تركيب شده (جورشده) با ساير مواد است.

ج- در ارتباط با مصنوعات متشكل از دو يا چند ماده است.                  د- موارد الف، ب ،ج .

.................................  

39- كدام يك از موارد زير در ارتباط با قواعد تفسيري درست است؟

الف-  شماره 4503 اشياء ساخته شده از چوب پنبه طبيعي / قاعده 3 الف.

ب- شماره  0502 ، موي يال ودم/قاعده 2 ب

ج- شماره 1503 روغن .....پيه گاووگوسفند...مخلوط نشده.../ قاعده2 الف.

د- شماره اي كه از لحاظ ترتيب عددي در آخر قرار گرفته است/ قاعده 3ج

.................................  

40-مستند رده بندي ماشين موزني توأم شده با موتور برقي را در شناسه (85102010) بيابيد .

الف- « برتري شماره مشخص تر بر شماره همگاني تر» / قاعده 3 الف.         ب- اختصاصي ترين توصيف / قاعده 3 الف.       ج- صفت وخاصيت اساسي /قاعده 3ب                                 د- گزينه هاي الف/ب

.................................  

41- مجموعه ماشين موزني برقي(8510) ، شانه (9615)  ، برس(9603) ، حوله (6302) ، در يك كيف چرمي(4202) به استناد كدام قاعده و دركدام شناسه(تعرفه)  رده بندي مي شوند.

الف- در رديف ماشين موزني برقي(8510)/قاعده 3ب.

ب-  در رديف كيف چرمي(4202)/ قاعده 3الف.

ج- در رديف هاي مربوط به خود رده بندي مي شوند/قاعده 1.

د- در رديف شناسه مأخذ بيشتر رده بندي مي شوند/ بدون اعمال قواعد اصول رده بندي .

.................................  

42- گزينه نادرست را بيابيد.

الف -در يك مجموعه رده بندي برپايه  شيئي يا اشيائي است كه صفت وخاصيت اساسي را به مجموعه مي دهد.

ب- مقررات مجموعه ها، كالاهايي را كه اجزاء تشكيل دهنده آن به صورت جداگانه بسته بندي شده وبا هم عرضه مي شوند ، حتي در يك بسته بندي مشترك( مانند نوشابه ها) ، پوشش نمي دهد.

ج- كالاهاي نا هماهنگ(شانه ، حوله ، صابون ،  ساعت روميزي در كيف چرمي )نيز يك مجموعه بشمار مي آيد.

د- شش عدد قاشق چاي خوري يك مجموعه تلقي نمي شود.

.................................  

43- گزينه نادرست را بيابيد.

الف- زيرسيگاري با يك پايه و يك پياله جاي خاكستر جدا شدني /قاعده 3ب.

ب- كالاهاي ساخته شده از اجزاء گوناگون بهم پيوسته (جور شده ) غير قابل تفكيك /قاعده 3ب.

ج- قفسه جاي ادويه شامل تكيه گاه و ظروف ويژه با شكل واندازه مناسب آن/ قاعده 3ب.

د- كالاي عرضه شده به صورت مجموعه براي خرده فروشي/ قاعده 4.

.................................  

44- گزينه درست شرايط « كالاي عرضه شده به صورت مجموعه براي خرده فروشي » را بيابيد.

الف- كمينه (حداقل) از دو شيئي گوناگون تشكيل شده باشد.

ب- در نگاه نخست قابل رده بندي در شناسه (تعرفه) هاي گوناگون باشد.

ج- بدون بسته بندي دوباره ، براي خرده فروشي مناسب باشد.

د- گزينه هاي الف/ب/ج.

.................................  

45- گزينه نا درست را بر گزينيد.

الف- جعبه و جلد وكيف براي آلات موسيقي مشمول شناسه ساز مربوطه مي شوند /قاعده 5 الف.

ب- گاز هاي فشرده يا مايع شده در ظروف آهني يا فولادي مشمول رديف هاي مربوط به خود مي شوند.

ج- شماره هاي فرعي يادداشت هاي قسمت ها و فصل ها بجز مقررات مغاير قابل اجرا مي باشد /قاعده 6 ،

د- دامنه شمول شماره فرعي دوخطي مي تواند از دامنه شمول شماره فرعي يك خطي كه اين شماره فرعي پيوسته به آن است ، فراتر رود.

.................................  

46- برگردان کدام گزينه نادرست است؟

الف-( incomplete)   : ناكامل               ب- (unfinished) : تمام نشده  

ج- (Disassembled)  : پياده شده     د- (Unassembled)  : سوارنشده

.................................  

47-   گزينه درست را در جاي خالي بر گزينيد:

اجزاء متشكله پياده شده ماشين آلات ، كه بيش از شمارگان مورد لزوم براي ماشين هاي كامل يا نا كامل واجد خصوصيات يك ماشين كامل باشد ، به استناد.............    رده بندي مي شوند.

الف- قاعده عمومي تفسيري 2 الف ، همانند وسايل ترابري زميني كامل يا تمام شده

ب- قاعده عمومي تفسيري 2 الف ، همانند وسايل ترابري زميني نا كامل يا تمام نشده

ب- قاعده عمومي تفسيري 3 الف ، همانند وسايل ترابري زميني كامل يا تمام شده

ج- قاعده عمومي تفسيري 3 الف ، همانند وسايل ترابري زميني ناكامل يا تمام نشده

.................................  

48- گزينه درست را در جاي خالي بر گزينيد: محصولات نيمه ساخته (از جمله  ميله ، ديسك، لوله وديگر ) كه هنوز شكل اساسي اشياء تمام شده را نداشته باشند ، به عنوان ........... 

الف-  ‍ محصولات ناكامل( incomplete)   تلقي مي شوند.      ب-  طرح اوليه اشياء (Blank)  تلقي نمي شوند.

ج- محصولات تمام نشده  (unfinished)تلقي مي شوند.        د- محصولات كامل يا تمام شده تلقي مي شوند.

.................................  

49- گزينه نادرست را برگزينيد. 

الف-  واژه (CkD) يعني قطعات منفصله                                ب- واژه (SKD) يعني قطعات نيمه منفصله

ج- واژه (CBU) يعني  قطعات پياده شده                               د-  واژه (Blank) يعني طرح نخستين اشياء

.................................  

50- 2000 دستگاه خود رو پژو 206 به صورت قطعات منفصله براي سوار كردن (Montage) وارد كشور شده است، شيوه طبقه بندي بر اساس كدام قاعده تفسيري است؟

الف-   قاعده  1           ب- قاعده  2 الف                 ج- قاعده 3 الف                                 د-  قاعده 

.................................  

 

 

 

كليد پاسخ اصول طبقه بندي

 

1- 4، 1، 1  / 2 -   5الف، 5ب/     3-   چهار ، در اصل بدون تقسيمات فرعي /  4- شش ، در اصل بدون تقسيمات فرعي /  5 -   ديگر، ساير /    6 -  شمار 9 ومضرب هاي ويژه اي از آن همچون «90»  /  7-  تشريح ، توصيف وبيان چگونگي و چيستي وشاخص هاي فني وويژه كالا مانند الكترو موتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت شناسه فرعي سه خطي 8رقمي  85011010 و الكتروموتورهاي جريان متناوب شناسه فرعي سه خطي 8رقمي  85011020 /  8-  مواد خام ، محصولات وفرآورده هاي كارنشده ، محصولات وفرآورده هاي نيمه تمام ، محصولات وفرآورده هاي تمام شده يا كامل شده . قطعات منفصله(CKD)، قطعات نيمه منفصله(SKD)  ، قطعات ودستگاه هاي كامل( CBU) /  9 -  فراورده هاي حيواني ، نباتي ، دامي ، دارويي ، كشاورزي ، پزشكي مواد : سوختي ، غذايي، بهداشتي ، كالاي سرمايه اي ، واسطه اي ، خدماتي ، مصرفي ، توليدي ، ماشين آلات جوشكاري وديگر..... / 10 -    يادداشت هاي اصلي و يادداشت هاي فرعي ، يادداشت هاي سلبي يا مستثني كننده، يادداشت هاي اثباتي يا شامل شونده، ياد داشت هاي تعريف كننده ، يادداشت هاي محدود كننده/  11-    ياداشت جدا (مستثني) كننده يا سلبي است /   12- ياداشت شامل شونده يا اثباتي است /   13 -  يادداشت  تعريف كننده است/  ج14-  يادداشت محدود كننده است /  15 -  يادداشت  محدود كننده است. /   16-  لوازم يدكي (Spare parts)، ، ملزومات/ لوازم (Accessory/accessories) ، تجهيزات (Equipment) ، تجهيزات استاندارد ( Standard equipment)  ، تجهيزات افزوده (تجهيزات ويژه  / Extra equipment  ) /  17 -   الف- همراه با دستگاه سوار شده يا نصب شده . ب- همراه با دستگاه سوار نشده يا نصب نشده به شمارگان و مشخصات متناسب با دستگاه. ج. به صورت جداگانه ونا همراه / 18 - در رديف شماره اصلي يا فرعي دستگاه طبقه بندي مي شوند  / 19-آري /  ج20 -  ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاه هاي نانوائي ، نان شيريني پزي ، بيسكويت سازي ... رديف 84381000 در زير شماره (فرعي)  84389000 نمانكلاتورطبقه بندي شده است /  21-  ملاك طبقه بندي يادداشت هاي قسمت وفصل ، قواعد عمومي تفسيرنظام هماهنگ ويادداشت هاي توضيحي نمانكلاتور مي باشد / 22 -مانند شناسه( 94021000 ) دندان پزشكي،  صندلي هاي آرايشگاه يا صندلي هاي همانند واجزاء وقطعات آنها/ 23 -  مانند رديف اصلي چهاررقمي 9114 شامل شناسه هاي فرعي 6رقمي يك خطي 91141000 تا91149000 زير عنوان ساير اجزاء وقطعات انواع ساعت/  24 - الف- فصل هايي كه رديف ويژه اصلي وفرعي براي اجزاء وقطعات دارند مانند اختصاص شماره 8409 براي اجزاء وقطعات موتورهاي شماره 8407 يا 8408  جدول تعرفه ب- يادداشت هاي قسمت يا فصل كه مقررات ويژه اي براي تعرفه وطبقه بندي اجزاء وقطعات دارند مانند اصطلاح «اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومي» مندرج در بند ج يادداشت 2 قسمت پانزدهم جدول تعرفه/ 25-   ياد داشت 2 قسمت پانزدهم، يادداشت 2 قسمت شانزدهم، يادداشت 2فصل 90/  26-  قاعده (1) ومتن شماره هاي جدول  تعرفه/   27 - ب  /  28 -  ج /  29 - الف /  30- د /  31 -  ج /   32- الف/  33 -  ب / 34-  د  /  35- الف/

36- ج / 37- ج / 38- د / 39- د / 40- د / 41- الف / 42- ج/ 43- د /  44- د/ 45- د/  46- د /  47- الف / 48- ب / 49- ج / 50- ب /.

.....................................

 

منبع : خانی چهری محمد . اصول نوین رده بندی کالا  در سامانه هماهنگ شده (HS) ، روش شناسی ، پژوهش وتحلیل محتوی،  تهران نشر وکیل 1391 در آستانه چاپ.

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط خانی چهری محمد M.khanichehri در چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391  |
 خانی چهری محمد . مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی نمودارنوین سازمانی گمرک ایران
 
 
 
|+| نوشته شده توسط خانی چهری محمد M.khanichehri در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391  |
 خانی چهری محمد . مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی سازمان ووظایف گمرک ایران

 

 

 

خانی چهری محمد

مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی ، صنایع معادن وکشاورزی ایران

نيمسال دوم آموزشی  92-1391

پرسش های سازمان ووظايف گمرك ايران

 

پرسش 1- سازمان گمرك ايران را بر پايه ماده (3) قانون امورگمركي مصوب(1390) شرح دهيد .

..............................

پرسش2- سا ختار تشكيلات نوين گمرك ايران را كامل شرح دهيد.        

..............................

پرسش3- سامانه مكانيزه (ASYCUDA) و اظهار نامه الكترونيكي (SAD) را در گمرك، گزيده شرح دهيد. .        

..............................

پرسش4- گردش كار تشريفات گمركي وترخيص كالا را از آغاز تا انجام شرح دهيد.     

..............................

پرسش5- تخلفات ناشي از اظهار خلاف در گمرك وجريمه هاي رايج آن را شرح دهيد.

..............................

پرسش 6 -  قاچاق گمركي را تعريف كنيد ،گونه هاي آن را نام ببريد وجريمه هاي رايج آن را بيان كنيد. .        

..............................

پرسش 7-  فرايند كاركرد وزارتخانه ، سازمان ها و بنگاه هاي درگير با ترابري ، تشريفات گمركي وترخيص كالا را گزيده شرح دهيد.

..............................

پرسش 8  - مدت توقف كالا در انبارها واماكن گمركي ، متروكه وكاركرد آن را شرح دهيد.

 

منبع : خانی چهری محمد . مدیریت صادرات وواردات ، بازرگانی بین المللی ویراست دوم .نشر وکیل 1391

 

 

                                    

|+| نوشته شده توسط خانی چهری محمد M.khanichehri در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391  |
 خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني مقررات صادرات وواردات نيمسال دوم 92-1391 فراز 1

خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني مقررات صادرات وواردات نيمسال دوم 92-1391 فراز 1


   پرسش1-  دسته بندی كالاهاي صادراتي و وارداتي در جهت محدود وممنوع بودن ورود وخروج را شرح دهید. پاسخ 1 -  كالاي مجاز: كالايي که كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به‌كسب مجوز ندارد. كالاي مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان‌پذير است. كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.( ماده 2 قانون مقررات صادرات وواردات ) ، كالاهاي ممنوعه قانوني كالاهايي است ‌كه ورود يا صدور آن بموجب قوانين ممنوع شده و كالاي ممنوعه توسط دولت شامل تمام كالاهايي است ‌كه در جدول پیوست مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است (ماده8 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات وواردات).  .....................................................................................

 پرسش 2- ضوابط ورود وخروج کالا ، مستصرحه در ماده( 1 ) قانون مقررات صادرات و واردات را بر اساس آئین نامه اجرایی آن با بیان مصادیق مربوطه شرح دهید.

 پاسخ 2- مستند به ماده( 3 ، 6 ، 7 ) آئین نامه اجرایی مقررات صادرات وواردات  ، مقررات و دستورالعمل هاي سامانه( نظام /سيستم ) بانكي كشور براي ورود و صدور كالا ، همچنين مقررات و دستورالعمل هاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، شوراي عالي بيمه  ، شرايط صدور گواهي‌هاي استاندارد اجبـاري ، گواهی ورود وترخیص وزارتخانه‌ها و سازمان هايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا دریافت گواهي آنها، پیش يا پس از اظهار كالا درگمرك مي‌باشد ، (مجوز بهداری ، انرژی اتمی و.... )  ، منظور نمودن ارايه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط یاد شده در شرایط پرداخت وجه قراردادهاي خريد جهت الزام فروشنده ودر اوراق ثبت سفارش كالا ، جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي‌باشند كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است.

 .......................................................................................

 پرسش 3-  ملاك تجاري بودن‌كالا و شرایط کالاهای غیر تجاری را شرح دهید.

 پاسخ 3-  كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي‌گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهند شد (ماده 10 - آم ص و). کالاهای غیر تجاری بدین شرح اند:   الف - نمونه‌هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در اندازه ای كه مي‌تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران.  ب- ماشين آلات، تجهيزات‎‏, اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي بدون كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأساً وارد مي‌نمايند.  ج- صدوركالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره بیشینه ( 6 ) ماهه درآغازكار با مجوز وزارت بازرگاني. د- وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كاتالوگ، بروشور كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني. (ماده 10 – آئین نامه م ص و)  ...........................................................................

 پرسش4- فرایند صدور مجوز ثبت سفارش وزارت بازرگانی و موارد بركنار (مستثنی) شده را شرح دهید  

پاسخ 4- با توجه به مفاد مواد (1و8) قانون( م ص و ) ، ‌ وماده (5) آئین نامه آن ، ورود تمام كالاهاي قابل ورود دولتي يا غير‌دولتي باستثناي موارد مستثنی شده ، موكول به ثبت سفارش و دریافت مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود. كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركت هاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي‌كه در همين آيين نامه مي‌آيد و در حد مقرر در آن‌گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد. 2-كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي. 3- كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص مي‌گردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد. 4-كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميشود. 5- نمونه‌هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.   6 - نمونه كالاهايي كه جهت عرضه در كليه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تخصصي وارد مي‌شوند. 7- كالاهاي اهدايي به شرط تجاري نبودن (جداي از كالاهاي اهدايي دولت ها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه در ايران) تنها از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. با اين حال  نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت. 8- در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت ويژه با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت‌ كار و امور اجتماعي گزينش خواهد شد. ...................................................................................

 پرسش 5) مجوز ورود و ترخيص و مجوز های قانونی ومقرراتی را در گمرک توضیح دهید.

 پاسخ 5)  مستند به تبصره(2 ماده 5) آیین نامه اجرایی مقررات ، مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص‌كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به دریافت مجوز ترخيص از وزارت پیش گفته نخواهد‌بود(تبصره 1 ماده 8 قانون مقررات ). با این حال مواردي مانند‌ گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنها كه براي تأييدكيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ (دریافت گواهی بازرسی ) يا پس از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و دریافت آنها الزام قانونی دارد  ، ازشمول مفاد تبصره پیش گفته خارج است وافزون بر مجوز ورود ، برای ترخیص از گمرک نیاز به ارسال نمونه ودریافت مجوز ترخیص نیز دارد. بر این اساس مجوز های دسته نخست (وزارت بازرگانی ، صنایع ومعادن و... دیگر ) را مجوز های مقرراتی ومجوز های دسته دوم (دریافت پروانه وزارت بهداشت ...  ، گواهي استاندارد و ... دیگر)را مجوز های قانونی می نامند. .................................................................

 پرسش 6) فرایند صدور کارت بازرگانی ، مدت ، تمدید ، موارد معافيت از داشتن آن و شرایط دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی ایرانی  ، را شرح دهید.

 پاسخ 6)  كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني‌كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك سال با رشته فعاليت خاص حسب درخواست متقاضي صادر مي‌گردد ‌كه پس از تأييد، وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود . کارت بازرگانی کلیه شرکت هاي تعاونی و اتحادیه هاي مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستانها صادر می گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود. الف- شرايط دريافت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي ايراني: 1-داشتن حداقل سن 23 سال تمام . 2 - داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان. تبصره- صدور كارت بازرگاني براي دارندگان برگ معافيت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافيت موقت بلامانع است. 3- داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه. 4- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.   تبصره –براي احراز اين شرايط ارايه مدرك مثبته وحسب مورد تأييد اتا ق هاي بازرگانی وصنایع و معادن ایران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران الزامي است. 5- داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.   6 - داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانك‌هاي داخلي وداشتن گواهي عدم چك برگشتي در سيستم بانكي كشور. 7- عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و قواي سه گانهã . 8- عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب. 9– نداشتن محكوميت مؤثر كيفري. 10- ارائه گواهي سازمان امور مالياتي ذيربط مبني بر عدم بدهي مالياتي يا تعيين تكليف آن. 11-داشتن گواهي حضور وموفقيت در دوره هاي توجيهي. دستورالعمل دوره هاي آموزشی توجیهی شامل سرفصل هاي آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره ها و سایر شرایط، متناسب با فناوری هاي جدید به گونه اي که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تأیید کند،براساس تفاهم نامه اي خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و اتاقهاي بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران تدوین و ارایه می گردد. فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته هاي مرتبط از ارایه این گواهی معاف می باشند و فهرست رشته هاي مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره هاي آموزشی مشخص خواهد شد. ب- شرايط دريافت كارت بازرگاني اشخاص اشخاص حقيقي غير ايراني: 1-داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت. 2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر. 3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي‌تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد. ج - اشخاص حقوقي (اعم از اين كه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند): 1- مديرعامل شركت بايد داراي شرايط مقـرردر بندهاي الف- :  1/ 2/3/7/8/9/11و حسب مورد  ب2/ ب 3 باشد. 2- مديران شركت هاي تعاوني و شركت هاي دولتي و شركت هاي موضوع قانون حفاظت  صنايع وتوسعه صنايع ايران مصوب 1358- مشمول محدوديت جزء(2-1-7) نخواهند بود. مديران شركت هاي دولتي، شركت هاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركت هاي موضوع قانون حفاظت صنايع،‌كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذيربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند الف 9  بخشوده خواهند بود. 3- شركت ها بايد داراي شرايط مقـرر در بندهاي الف: 4/ 5/ 6/ 8/ 10/   باشند. كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايت مفاد بندهاي ياد شده به نام شركت صادر مي گردد. د- چگونگي تمديد كارت بازرگاني : دارنده كارت بازرگاني يا نماينده قانوني وي با ارائه اصل کارت بازرگانی و مدارك مشروح زیر براي انجام تشریفات تمدید به اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید: 1- گواهي از حوزه مالياتي ذيربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده. (موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب1371). 2– ارایه آگهی روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت در خصوص اشخاص حقوقی و ارایه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاري براي اشخاص حقیقی. 3- کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند، باید علاوه بر ارایه مدارك این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند. تاریخ تمدید کارت بازرگانی، مبداء اعتبار مجدد خواهد بود. 4- اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظفند براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده ( 1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسانند، اشخاص و شرکت هاي تعاونی را رتبه بندي نمایند. کارت بازرگانی براساس رتبه بندي یاد شده با رعایت سایر شرایط براي مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود. 5-هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد. 6- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاري آن به غیر براي استفاده از مزایاي کارت بازرگانی را ندارند. ه- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني: 1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود‌كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي. 2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده. 3- پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استان هاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط. 4-كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده. 5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي‌باشد. و- اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:  در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي‌توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند. ز- در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي‌باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي‌تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد

. ................................. 

 پرسش 7) اولويت ترابری (حمل) كالاهاي وارداتي و صادراتی كشور با وسايل نقليه ايراني یا خارجی ، و دستورالعمل مصوب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور را در باره ترابری (حمل ) کالا با وسايل نقليه ايراني یا خارجی شرح دهید.

 پاسخ 7 ) - اولويت حمل‌ تمام ‌كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي (دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه آهن ) را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور براساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي‌نمايد(ماده 6ق). با این حال مستند به ماده (12) آئین نامه مقررات ، حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد ، و وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) موظف شده تا با استفاده از روش‌هاي اقتصادي مشوق هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش‌بيني نمايد.  در اجرای (ماده 7 ق) ، دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد. ترانزيت این كالاها ، از يك مبدأ به مبدأ ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي‌باشد . اين‌گونه‌كالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمركي وسود بازرگاني وهر‌گونـه عـوارض بخشوده مي‌باشند ، آن بخش از نيازمنديهاي ناوگانهاي يادشده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي بخشوده مي‌باشد  از سوی دیگر در اجراي ماده (7) یاد شده و ماده( 14 آئین نامه) ، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري  دريايي و هوايي اختصاص دهند. مستند به ماده( 13) آئین نامه مقررات ، شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي از سوی وسايل نقليه ايراني (دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن) ، مکلف شده تا در دستورالعمل‌هاي مربوطه نکات زیر را تصويب و جهت اجرا به تمام ارگان هاي مربوط ابلاغ نماید: 1- تعيين روش‌هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني. 2- ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني . (درحال حاضر بخشودگی ماده 7 قانون لغو شده وماده14 آیین نامه مقررات  اصلاح گردیده) . 

 .............................................

 پرسش 8 ) واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت را شرح دهید . آیا برای ترخیص این گونه کالاها ارائه مجوز های قانونی، هم چون گواهی بهداشت و استاندارد ، الزامی است یا خیر ؟ مورد تحلیل محتوی شود .

 پاسخ 8 ) جداي از مقررات گفته شده در قانون امور گمركي مصوب 1390، كه جايگزين ماده 12 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372خ گرديده است،  به استناد ماه 24 آئین نامه اجرایی مقررات  ،  اجازه ورود موقت مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت به تشخيص گمرك و در صورت لزوم پس از كسب نظر وزارتخانه توليدي ذيربط، مركز توسعه صادرات ايران يا تشكل صادراتي ذيربط صادر خواهد گرديد. این اجازه فقط به كارخانجات، شركت ها و واحدهاي توليدي (صنفي یا صنعتي) كه داراي پروانه معتبر مي‌باشند، داده خواهد شد. واحدهاي بازرگاني و تعاوني ها در صورت بستن قرارداد با واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر مي‌توانند از اين مقررات استفاده نمايند . واردات کالاهای پیش گفته با ارايه تعهد يا سفته معتبر به گمرك صورت می گیرد . این فرایند ، در مورد كارخانجات، شركت ها و واحدهاي توليدي غيردولتي، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد يا مواردی از این دست ویا سفته ، و برای دیگر واحدهاي غيردولتي با اخذ سفته يا ضمانت نامه بانكي ودیگر موارد همسان تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران صورت می گیرد. در مورد بازرگانان و اصناف، سفته يا ضمانت نامه بانكي تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران گرفته می شود . دریافت وثايق يادشده مانع از اجراي مفاد قانون امور گمركي در خصوص كالاهايي كه با استفاده از مزاياي اين ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر يا مهلت‌هاي تمديد شده صادر نشده ، نخواهد شد. این کالا ها از پرداخت‌ تمام وجوه متعلقه به واردات  جز آنچه‌ كه جنبه هزينه يا‌كارمزد دارد، وهمچنین از كسب مجوزهاي مقرر در جدول پیوست مقررات صادرات و واردات بخشوده  مي‌باشد. مرجوع نمودن عين مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت بلامانع است. تشخيص و انطباق مواد و كالاهاي مرجوعي با مواد و كالاهاي ورود موقت با گمرك ايران است. بیشینه (حداكثر ) ميزان واردات مواد اوليه و كالاهاي مورد مصرف برابر ظرفيت اسمي سالانه واحدهاي توليدي سازنده يا توليد كننده كالا مي‌باشد. صادركنندگان موظفند کمینه (حداقل)  به ميزان يكصدو بيست و پنج درصد (125%) ارزش كالاي وارداتي موقت، كالاي ساخته شده صادر نمايند. چنانچه پس از انجام وظيفه يادشده، بخشي از‌كالاها و قطعات وارد شده براي توليد‌كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعي محسوب گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و مابه‌التفاوت به مأخذ زمان تبديل اظهارنامه از رویه ورود موقت به ورود قطعي خواهد بود. مهلت صدور فراورده های كالاهاي ساخته شده از کالاهای یاد شده يك سال پس از تاريخ ورود آن کالاها مي‌باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند، با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است. چنانچه‌كالاي ساخته شده از مواد و‌كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت پیگرد قانونی قرار دهد.  وارد‌كننده خود ملزم به صادرات نبوده ، و رفع تعهد با ارايه پروانه‌ صادرتی گمركي ‌كافي است. ..................................................

 پرسش 9 -  شرایط ورود كالاهايي كه سودبازرگاني آنها در جهت افزايش ، و یا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌يابد ، و یا ممنوع اعلام مي‌شوند ، چگونه با رعايت مقررات پیش از افزايش سودبازرگاني ، تغيير شرط ورود ویا ممنوعيت قابل ترخيص خواهد بود.

 پاسخ 9 -  مستند به ماده (11 آئین نامه مقررات واصلاحیه های 1381 و1386 و1390) ، كالاهايي كه سودبازرگاني آنها به موجب جدول پيوست اين آيين‌نامه يا تصويب‌نامه‌هاي خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي‌يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي‌شود و همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند، در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني قابل ترخيص خواهد بود: 1 ـ قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش در وزارت بازرگاني انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد. 2 ـ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني، اعتبار اسنادي ‌گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اوليه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتي‌كه پس از تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني تمديد مي‌شود،‌مشمول اين بند نخواهد گرديد. 3 ـ‌ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل ازانقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌هاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد. 4 ـ در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني انجام شده باشد و اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت‌هاي زير به كشور وارد گردد: الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل. ب -  در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا بطور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت: 1- در مورد كالاهايي كه از كشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل مي‌گردد 20 روز. 2- در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي  يا دريايي و زميني 55 روز. 5- در مورد كالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات كه خارج از سيستم بانكي وارد مي‌شوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت مندرج در ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد. تبصره 1 ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود. تبصره 2 ـ چنانچه سودبازرگاني در جهت‌كاهش باشد، سود بازرگاني‌كمترملاك محاسبه خواهد بود. تبصره 3 ـ كالاهاي وارد شده توسط شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان و يا پيله‌وران كه ميزان سهميه ارزي آن‌ها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگاني تعيين و ابلاغ مي‌گردددر سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني صادر و در مهلت‌هاي مندرج در بند‌هاي "الف" و "ب" فوق‌الذكر به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني نخواهد بود. تبصره 4 ـ كالاهايي كه قبل از انتشار اين تصويب‌نامه در روزنامه رسمي، اعتبار اسنادي آن‌ها گشايش يافته يا در گمركات موجود يا اولين بارنامه آن‌ها صادر شده و واجد شرايط ماده (11) تصويب‌نامه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/8/1381 بوده‌اند، همچنان طبق تصويب‌نامه مذكور مورد اقدام قرار خواهند گرفت. ..................................................

 پرسش 10- يك صندوق كليد پريز از آلمان ، پیش از افزايش حقوق ورودي در وزارت بازرگاني ثبت سفارش شده ودر تاریخ (28/12/90) در انبار گمرك شهريار تهران تخليه و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده است . حقوق ورودي نوین در جهت افزایش در(15/1/91) ابلاغ گرديده است .شرایط ترخيص كالا را با توجه به ماده (11) آئین نامه مقررات صادرات وواردات بيان کنید.

 پاسخ 10- چون کالا پیش از افزايش حقوق ورودي در وزارت بازرگاني ثبت سفارش شده و در گمرك موجود بوده و در دفاتر سازمان تحویل گیرنده به ثبت رسيده است، باستناد  بند (1 ماده 11 ) آئین نامه مقررات مشمول حقوق ورودي پیشین است.

|+| نوشته شده توسط خانی چهری محمد M.khanichehri در شنبه بیست و هشتم بهمن 1391  |
 خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني مقررات صادرات وواردات نيمسال دوم 92-1391 فراز 2

خاني چهري محمد. اتاق بازرگاني مقررات صادرات وواردات نيمسال دوم 92-1391 فراز 2

پرسش 10- يك صندوق كليد پريز از آلمان ، پیش از افزايش حقوق ورودي در وزارت بازرگاني ثبت سفارش شده ودر تاریخ (28/12/90) در انبار گمرك شهريار تهران تخليه و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده است . حقوق ورودي نوین در جهت افزایش در(15/1/91) ابلاغ گرديده است .شرایط ترخيص كالا را با توجه به ماده (11) آئین نامه مقررات صادرات وواردات بيان کنید.

پاسخ 10- چون کالا پیش از افزايش حقوق ورودي در وزارت بازرگاني ثبت سفارش شده و در گمرك موجود بوده و در دفاتر سازمان تحویل گیرنده به ثبت رسيده است، باستناد  بند (1 ماده 11 ) آئین نامه مقررات مشمول حقوق ورودي پیشین است.

.............................

پرسش 11- تاريخ گشايش اعتبار اسنادي(10 ) بشكه رزين از تركيه (20/9/90 ) ، و مهلت نخستين اعتبار( 3 ماه تا  تاریخ 20/12/90) ، كه تا سه ماه دیگر تا تاریخ (20/3/91)  تمديد گرديده است ، تاريخ صدور بارنامه حمل (20/4/2012 -31/1/1391) است ، كالا در (20/2/91 ) وارد گمرك شهريار گرديده و در همان روز در دفاتر سازمان تحویل گیرنده به ثبت رسيده است ، اين گونه رزين به موجب مصوبه ابلاغي( 29/1/91) ممنوع الورود گرديده است چگونگی ترخيص را بيان کنید.

پاسخ 11- جدای از تاریخ گشایش اعتبار پیش از دگرگوني شرط ورود ، وتمدید اعتبار تا تاریخ (20/3/91)  چون تاريخ صدور بارنامه حمل (20/4/2012 -31/1/1391) ، پس از مهلت نخستين اعتبار (20/12/90 ) مي باشد ، ورود و ترخیص كالا مشمول ممنوعيت ابلاغي نوین است ، و باستناد بند (2ماده 11 ) آئین نامه مقررات  کالا ترخيص نيست.

...........................................

پرسش12- اعتبار اسنادي يك دستگاه  ديزل ژنراتور به قدرت 1500 كيلوولت آمپر شناسه گمرکی (10  13  8502 ) در( 26/11 /90) به شيوه ديداري گشايش گرديده است . مهلت نخستين اعتبار 3 ماه (تا تاریخ 26/2/91) و تا ( 26/5/91 ) تمديد گردیده است . تاریخ صدور بارنامه حمل (20/5/2012- 30/2/1391) صادر شده ، حقوق ورودي ابلاغي درجهت کاهش و شرط دریافت مجوز وزارت نیرو برای این گونه مولد ها در تاریخ(16/1/91) ابلاغ شده  است . چگونگی ترخيص را بيان كنيد .

پاسخ12- چون تدگرگوني  حقوق ورودي در جهت كاهش بوده باستناد (تبصره  2ماده 11 ) آئین نامه اجراي قانون مقررات صادرات وواردات  ، كالا مشمول پرداخت حقوق ورودي كمتر خواهد  بود . با این حال چون بارنامه حمل در تاريخ (20/5/2012- 30/2/1391) وپس از پایان مهلت نخستین اعتبار صادر شده ، ترخيص كالا از گمرک باستناد بند 2 (ماده 11 ) همان آئین نامه ، موکول به دریافت مجوز وزارت نيرو، افزون بر مجوزهاي پیشین مي باشد .

................................................

پرسش13- براي یک محموله ورق آهن فولاد ممزوج ، در( 26/10/90) به شیوه بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش از سوی بانك مجاز ثبت سفارش گرديده است. مهلت اعتبار ثبت سفارش (3) ماه تا تاریخ(26/1/91) مي باشد ، تاريخ صدور بارنامه حمل(10/4/2012- 21/1/1391) ، وكالا بوسيله كشتي از بندر آنتورب بلژيك حمل گرديده. تاريخ ورود به گمرک بندر عباس( 30/2/ 1391) است . حقوق ورودي آهن آلات در جهت افزايش در ( 15/1/91) ابلاغ گرديده است . چگونگی ترخيص را با توجه به ماده( 11) آئین نامه مقررات بيان كنيد .

پاسخ13- تاريخ صدور بارنامه حمل (10/4/2012- 21/1/1391) و در مدت اعتبار ثبت سفارش مي باشد و کالا در مهلت مقرر( 55 ) روز براي كشتي ( بمدت 40 روز از تاريخ صدور نخستين بارنامه حمل ) وارد كشور گرديده است بر این اساس حقوق ورودي کالا باستناد بند 3  وجزء ب بند 4 ماده 11 آئین نامه مقررات مشمول پرداخت حقوق ورودي به مأخذ پیشین مي باشد .

................................................

پرسش 14-  شمار بيست  صندوق لوازم يدكي اتومبيل از امارات عربي متحده (دوبي) به شيوه بدون انتقال ارز ، در وزارت بازرگاني پیش از ممنوعيت شرط ورود ابلاغی( 15/1/91 ) ثبت سفارش شده است . تاريخ صدور بارنامه حمل از بندر دوبي واز راه دریا (30/3/2012- 10/1/1391) مي باشد . کالا در تاریخ( 5/2/1391)  وارد گمرک بندر عباس شده است .چگونگی ترخيص كالا را بيان كنيد

پاسخ 14- جدای از ثبت سفارش و تاريخ صدور بارنامه حمل که پیش از ممنوعيت ابلاغی  ( 15/1/91) است  چون مدت حمل کالا بيش از(20 ) روز مقرر (جزء 1/ب بند 4 ) در ماده11  آئین نامه مقررات است . ترخیص کالا از گمرک ممنوع  است . با اين حال باستناد تبصره( 1 ماده 11) آئین نامه مقررات ، موارد بركنار شده (استثناء ) جز در رابطه با دگرگوني  سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك آئین نامه مقررات قابل انجام خواهد بود.

................................................

پرسش15- مبادله مرزي را به مفهوم مفاد ماده 1 قانون سامان دهي مبادلات مرزي مصوب 6/7/1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف كنيد.

پاسخ 15- مبادله مرزي عبارت است از خريد و فروش كالا توسط ساكنان مناطق مرزي و تعاوني‌هاي مرزنشين داراي مجوز، پيله‌وران، بازارچه‌هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر 500 تن ظرفيت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده وزارت بازرگاني.

................................................

پرسش16- پيله ور را به مفهوم مفاد ماده 3 قانون سامان دهي مبادلات مرزي مصوب 6/7/1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف كنيد.

پاسخ16- افراد ساكن بخش‌هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج درماده (211) قانون مدني براي خريد و فروش كالامي‌باشند مي‌توانند با دريافت كارت پيله‌وري بنام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات مقررات اقدام نمايند. كارت پيله وري توسط اداره بازرگاني محل صادر مي‌گردد و داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور مي‌باشد. 

مقررات پيله وري . دارندگان كارت پيله‌وري مي‌توانند بدون حق توكيل، ظرف يكسال اعتبار كارت خود، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادر شده، كالاهاي مجاز يا مشروط مورد نياز خود را كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق ورودي مربوط، از كشورهاي مذكور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند.  

................................................

پرسش17- بازار چه مرزي را به مفهوم مفاد ماده 4 قانون سامان دهي مبادلات مرزي تعريف كنيد.

پاسخ 17- بازارچه مرزي محوطه‌اي محصور واقع در نقاط مرزي است كه مطابق با استانداردهاي تعيين شده توسط دولت، به صورت مستقل يا در قالب تفا هم‌نامه منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تأسيس مي‌شود و در آنجا با حضور نماينده گمرك، تشريفات ترخيص كالاي مجاز براي مبادلات مرزي صورت مي‌گيرد. مرزنشينان مي‌توانند كالاها و محصولات مجاز را با رعايت مواد اين قانون در بازارچه‌هاي مشترك مرزي استان مبادله نمايند.

................................................

پرسش18- شوراي ساماندهي مبادلات مرزي در هر استان مرزي موضوع مفاد ماده 5 قانون سامان دهي مبادلات مرزي يادشده را تعريف كنيد.

پاسخ18- در اجراي ماده 5 قانون ياد شده ، در هر استان مرزي‏، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي متشكل از استاندار يا يكي از معاونين ذيربط وي به عنوان رئيس و رئيس سازمان‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن  جهادكشاورزي، اداره‌هاي كل اطلاعات، تعاون، تعزيرات حكومتي، گمرك، فرماندهي نيروي انتظامي استان دادستان و نماينده اتحاديه‌شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان تشكيل خواهد شد.

اين شورا بر حسن عمل كرد و اجراي تصميمات و خط مشي‌هاي دولت در بازارچه‌هاي مرزي استان نظارت مي‌كند. رئيس سازمان بازرگاني استان، دبير شورا خواهد بود. به موجب تبصره هاي تبصره 1، 2 ذيل ماده عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با حكم رئيس كل گمرك خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند حسب نياز، گمركات قديمي را بازسازي كرده يا گمركات تخصصي ايجاد نموده و اعتبار مورد نياز آن را در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني نمايد.

................................................

پرسش19- براي استان هاي زيرين نام يك بازارچه مرزي را بيان كنيد. آذربایجان غربی / آذربایجان شرقی/ کردستان/ كرمانشاه/ خراسان رضوي.

پاسخ19- آذربایجان غربی : مرز رازي- تركيه  /  آذربایجان شرقی: جلفا- نخجوان آذربایجان / کردستان: مرز باشماق در مریوان- عراق/ كرمانشاه :  پرویزخان در قصر شیرین- عراق/ خراسان رضوي: دوغارون- افغانستان.

................................................

پرسش20-  موارد بركنار شده از ثبت سفارش و دريافت مجوز ورود از وزارت بازرگاني را شرح دهيد.

پاسخ20-

1- كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركت هاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستيكه در همين آيين نامه ميآيد و در حد مقرر در آنگمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

2-كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.

3- كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مينمايد.

4-كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميشود.

5- نمونههاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.  

6 - نمونه كالاهايي كه جهت عرضه در كليه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تخصصي وارد مي‌شوند.

كالاهاي اهدايي به شرط تجاري نبودن (جداي از كالاهاي اهدايي دولت ها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه در ايران) تنها از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. با اين حال  نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت ويژه با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت‌ كار و امور اجتماعي گزينش خواهد شد.

|+| نوشته شده توسط خانی چهری محمد M.khanichehri در شنبه بیست و هشتم بهمن 1391  |
 
 
بالا